Skolnärvaro och frånvaro

Skolnärvaro och att ta del av undervisningen är avgörande för att nå utbildningens mäl. Forskning visar att elever som är borta från skolan riskerar sämre skolresultat än elever som har god närvaro. Att vara borta från skolan kan också leda till ex sömnproblem, psykisk ohälsa och utanförskap. Utbildningskontorets rutin för anmälan om utredning av frånvaro till huvudman och stödmaterial omfattar grundskolan och gymnasieskolan

Så jobbar vi i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun arbetar på flera sätt med att främja och stödja elevers närvaro:

  • Frånvaroregistrering i syfte att tidigt upptäcka oroande frånvaro
  • Lågt gränsvärde för att utreda orsaker till frånvaro
  • Kommungemensamt material för alla skolor vid utredning av orsaker till frånvaro
  • Systematiskt arbete med att skapa tillgänglig lärmiljö för alla elever
  • Samverka med vårdnadshavare
  • Samverka med socialtjänst och barnpsykiatri
Uppmärksamma frånvaro

Elever ska vara saknade av skolan oavsett om de är borta av ett giltigt eller ogiltigt skäl. Det är viktigt att tidigt upptäcka och agera när en elev är borta från skolan. Skolan och vårdnadshavare behöver agera när en elev har ströfrånvaro, är på skolan men inte på lektion, ofta är sjukanmäld eller borta längre än vad som kan förväntas vid mindre hälsoproblem.

När en elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan uteblir från den obligatoriska verksamheten utan giltigt skäl ska rektor enligt skollagen se till att elevens vårdnadshavare får information om frånvaron samma dag. På gymnasiet uppmärksammas frånvaro och vårdnadshavare till underårig elev informeras samma dag.

Utreda frånvaro och anmäla till huvudman eller hemkommunen

Utbildningskontorets rutin för anmälan om utredning av frånvaro till huvudman omfattar grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskola och gymnasiesärskolan. Rektor är skyldig att anmäla till huvudman när en utredning av problematisk inleds för en elev med en skolfrånvaro som motsvarar eller överstiger 15 % under tre månader.

Norrköping är hemkommun för samtliga elever som är folkbokförda i kommunen. Vissa elever går i en fristående skola eller i en skola i annan kommun till exempel angränsande kommuner. Skolhuvudmän som erbjuder skolgång till elever folkbokförda i Norrköpings kommun ska anmäla utredning om problematisk frånvaro till Norrköpings kommun.

Vägledning för utredning av upprepad eller längre frånvaro i kommunal grundskola och gymnasieskola Pdf, 579.4 kB. (Pdf, 579.4 kB)

Mall för utredning av oroande frånvaro i Norrköpings kommun Word, 889.5 kB. (Word, 889.5 kB)


Anmälan till elevens hemkommun Norrköpings kommun

Anmälan hanteras i verksamhetssystemet Prorenta. För att kunna utföra anmälan identifierar du dig via Bank-ID.

Anmälan om utredning av frånvaro från friskola eller annan enskild skolhuvudman till hemkommunen – Norrköpings kommun

Samverkan för ökad närvaro

Samarbete mellan skola, hälso- och sjukvård, psykiatri och socialtjänst kan vara en förutsättning för att öka skolnärvaron. En form av samverkan är att upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). En SIP ska utgå från elevens behov och situation och syftar till att eleven får adekvata insatser. Centrala barn- och elevhälsan kan tillsammans med rektor efter samtycke från vårdnadshavare/myndig elev initiera en SIP.

Alla barn i skolan

Alla barn i skolan (ABIS) är en verksamhet med särskild kompetens i skolfrånvaro. ABIS erbjuder råd och stöd till elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Målet med ABIS insatser är ökad skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. Kommunala grundskolor kan erbjudas insatser från ABIS via Centrala barn- och elevhälsan.

Fristående grundskolor kontaktar Alla barn i skolan via abis@norrkoping.se.

Skolplikt – vad gäller?

Skolhuvudmannen, hemkommunen och vårdnadshavare har enligt skollagen ett gemensamt ansvar för att elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd och fullgör sin skolplikt. Detta gäller oavsett om eleven går på en kommunal, fristående eller statlig skola. Skolplikt betyder att eleven är skyldig att gå i skolan. Elever som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år eleven fyller 6 år. Skolplikten påbörjas i förskoleklass och därefter fullgör de flesta elever sin skolplikt i grundskolan eller grundsärskolan. Elever i Sverige har rätt att få kostnadsfri utbildning.

Regler om skolplikt och rätt till utbildning finns i skollagen (SFS 2010:800) 7 kap.

Om elevens vårdnadshavare inte har gjort vad den kan för att få sitt barn att gå i skolan har utbildningsnämnden möjlighet att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggande kan förenas med vite.

Rektorer eller skolhuvudmän är välkomna att diskutera frågor gällande föreläggande och vitesföreläggande i elevärenden med sakkunnig eller skoljurist.

Föreläggande och vite

Vårdnadshavare, skolhuvudman och hemkommen har ett gemensamt ansvar för skolpliktens fullgörande.

Elevens hemkommun kan förelägga och vitesförelägga vårdnadshavare som inte medverkar till att eleven fullgör skolplikten. Vitesföreläggandet innebär att vårdnadshavare kan behöva betala en summa pengar om eleven uteblir från en skolpliktig utbildning.

Utlandsvistelse och skolplikt

Vid en längre utlandsvistelse eller annan längre frånvaro från skolan kan utbildningsnämnden i kommunen ta beslut om att skolplikt ska utföras på annat sätt.

Ansökan om att få fullgöra skolplikt på annat sätt ska skickas in till utbildningskontoret.

Förutsättningarna är att:
  • eleven är folkbokförd i kommunen under hela studietiden.
  • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som barnet annars hade fått i Sverige.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • att synnerliga skäl finns.

Här hittar du ansökningsblanketten

När skolplikten inte gäller

Vid permanent flytt utomlands slutar skolplikten att gälla. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska hemkommunen efter en samlad bedömning avgöra om vistelsen är varaktig. En vistelse utomlands betraktas som varaktig om den pågår under minst 6 månader.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt skollagen. Eleven blir utskriven från sin hemskola.

När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven samma rätt till utbildning som alla andra elever. Vårdnadshavare ska då ansöka om skolplats. Ansöka om skolplats gör du i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Det finns dock ingen garanti för att eleven kan erbjudas plats på sin tidigare skola.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Till dig som är vårdnadshavare

Samverkan mellan skola och vårdnadshavare är en viktig förutsättning för skolans närvaroarbete. Skola och hem har samma mål, att ditt barn ska ha en hög närvaro i skolan och nå utbildningens mål. Skolfrånvaro och att inte vara på lektioner innebär missad undervisning. Både giltig och ogiltig frånvaro påverkar ditt barns möjligheter att nå utbildningens mål.

Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Det är en lagstadgad skyldighet som innebär ett ansvar att se till att ditt barn får möjlighet till utbildning och fullgör sin skolplikt. För elever i gymnasiet gäller inte skolplikt men närvaroplikt föreligger och därmed ska du som vårdnadshavare stödja ditt barn i sina studier.

Verksamheter där du kan få hjälp

Kontakt
Ulrika Andersson
Specialpedagog
Mikael Wallström
Verksamhetschef

Centrala Barn och elevhälsan

Mari Rönnevall
Samordnande kurator

Centrala barn-och elevhälsan