Kriminalitet och risk-/missbruk

Här kan du läsa om våra gemensamma verktyg och arbetssätt kring barn och unga i kriminalitet eller risk-/missbruk.

Tidigare var arbetssätten samlade i en arbetsbok, denna är nu borttagen och ersatt av innehållet här nedan.

Förebyggande arbete

Här kan du läsa mer kommunens arbete när det gäller brottsförebyggande arbete och trygghetskapande åtgärder men också vårt folkhälsoarbete.

Trygghet och folkhälsa

SSPF - skola, socialkontor, polis, fritid i samverkan

SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller missbruk. Genom att samordna resurser ska vi agera snabbt, skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta negativa mönster.

Målgruppen är barn och unga 10-18 år som är i riskzon eller som redan har kriminellt beteende/missbruk.

Skola, socialkontor, polis eller fritid kan ta initiativ till SSPF efter samtycke från vårdnadshavare. SSPF aktualiseras till en koordinator som ansvarar för att kalla till möte, samordna och leda processen framåt.

Läs mer om SSPFPDF (pdf, 705.4 kB)

Kontakt:
Martin Schenström, koordinator
Telefon 011-15 61 56

SSPF-information till föräldrarPDF (pdf, 745.2 kB)

Anmälan till SSPFWord (word, 120 kB)

Blankett för samtycke

Social insatsgrupp (SIG)

Social Insatsgrupp (SIG) finns till för dig som har en kriminell livsstil eller ingår i kriminella nätverk, och som har en önskan om att bryta med dessa levnadsvanor/nätverk. Tanken är att vi utifrån SIG ska kunna samordna det stöd som samhället kan erbjuda dig, för att du ska kunna bryta med den kriminalitet du ingår i.

Vilka är SIG-gruppen?
SIG-gruppen består av socialkontoret, polis och frivård. Men utifrån din situation/dina behov kan det även bli aktuellt att bjuda in andra aktörer så som ekonomiskt bistånd, arbetsförmedlingen eller liknande. Allt för att tillgodose dina behov på ett så fullgott sätt som möjligt. Vår metod syftar till att du på ett så smidigt sätt som möjligt ska få det stöd du behöver.

Vad ställs det för krav på dig?
Kravet på dig som individ är att du ska kunna påvisa att du vill bryta och gör det. Kravet finns också att du godkänner samtycke kring informationsöverlämning/delning, för att aktuella aktörer ska kunna arbeta i SIG. Det krävs också av dig att du ska ingå i något av Frivårdens program, vilket avgörs i dialog med dig vid upprättande av din handlingsplan. Handlingsplanen ska du följa, gör du inte det avslutas insatsen genom SIG.

Hur går insatsen till?
Vi kommer ha regelbundna träffar för att följa upp ditt ärende och det är koordinatorn i SIG-guppen som du kommer att ha kontakt med samt med din socialsekreterare. Om det framkommer att du inte brutit med din kriminella livsstil/kriminella nätverk, kommer insatsen avslutas. Vi som ingår i SIG kommer ha en dialog kring ditt ärende och dela nödvändig information med varandra för att kunna hjälpa dig på ett så bra sätt som möjligt.

Kontakt koordinator:
Telefon: 011-15 61 34

SIG-info för unga och föräldrarPDF (pdf, 452.8 kB)

Risk- och missbruk

Det finns en gemensam rutin vid misstanke om och vid konstaterad droganvändning i grundskola, gymnasieskola och fritidsgård. Syftet med rutinen är att ha en tydlig arbetsgång och att parterna ska veta vem som ansvarar för vad.

Rutin vid misstanke om och vid konstaterad droganvändningPDF (pdf, 736.8 kB)

Medling

Medling är en obligatorisk verksamhet som innebär en skyldighet att erbjuda medling till gärningsmän under 21 år. Det är frivilligt för både gärningsman och brottsoffer att delta och medling är ett komplement till rättsprocessen. Socialkontoret har en samordnare för medling.

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Brottsmisstänkt under 15 år

Polisens utredningar när en ungdom under 15 år är misstänkt för brott regleras i 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Där står till exempel att polisen ska utreda om det gäller allvarligare brott. Socialnämnden kan begära en polisutredning om det kan ha betydelse för att avgöra den unges behov.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping