Du som vill bli familjehem

Vad är ett familjehem?

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan till exempel bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem.

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem i sitt hem och att ge all den praktiska och känslomässiga omsorg ett barn behöver. Det är en viktig och engagerande uppgift för hela familjen. Självklart är det de vuxna som tar huvudansvaret, men de egna barnen blir också delaktiga. Det är därför viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem.

Vem kan bli familjehem?

Barn och ungdomar har olika behov och intressen och därför behövs olika typer av familjer. Det spelar ingen roll om man bor på landet eller i stan, om man är ensamstående eller är en stor familj.

Det som är viktigt är att man har en stabil livssituation, tid och engagemang för att ta emot en ny familjemedlem. Familjehemsföräldrarna ska inte enbart bidra till ett barns utveckling utan också ha en vilja att samarbeta med barnets nätverk och med socialkontorets handläggare.

Hur blir man familjehem?

Innan du kan få ett uppdrag som familjehem utreder familjehemsenheten dig och din familjs lämplighet. Utredningen syftar till att familjehemsenheten ska lära känna dig och tillsammans med dig komma fram till vilket barn som just din familj bäst kan hjälpa. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Vad erbjuds familjehemmen?

Till er som valt uppdraget som familjehem erbjuder vi bland annat utbildning, stöd och handledning. Läs mer nedan:

Utbildning

I anslutning till familjehemsutredningen ges det blivande familjehemmet en grundutbildning. Utbildningen, som består av åtta sammankomster, anordnas av familjehemsenheten cirka en gång per termin. Se även socialstyrelsens utbildningsmaterial:
Ett hem att växa i - grundutbildning för jour- och familjehem

Stöd och handledning

Familjehemmet har främst kontakt med den socialsekreterare som ansvarar för det placerade barnet, men varje familjehem har också en särskild familjehemssekreterare att vända sig till. I uppdraget som familjehem finns möjlighet att få stöd utanför kontorstid, och i särskilda fall kan även extern handledning sättas in under en period.

Ersättning

Familjehem får ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmets insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat riktlinjer och regler för kommunernas ersättningar till sina familjehem. Norrköpings kommun följer dessa riktlinjer.
Läs mer på SKL:s webbplats.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten så berättar vi mer!
Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Informationsmöte
Om du vill veta mer om uppdraget som familjehem är du välkommen till en informationskväll på familjehemsenheten. Läs mer och anmäl dig via länken: Informationsmöte.

Läs mer i vår broschyr om att vara familjehem, kontaktfamilj och kontaktpersonPDF (pdf, 5.7 MB)

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

Kontakt
Kontaktcenter
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Relaterat