Bli kontrakterat jourhem

Vi söker dig som är intresserad av att vara tjänstledig från ditt vanliga jobb för att vara jourhem på heltid, så kallat kontrakterat jourhem.

Vad innebär uppdraget?

Ett kontrakterat jourhem tar med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma. Barnet behöver oftast placeras samma dag. Längden på placeringen varar ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än fyra månader.

Ett jourhemsuppdrag är ett heltidsengagemang och det förutsätter att en förälder är hemma på heltid. Ibland kan det vara svårt att ”sadla om” från yrkeslivet till något nytt och okänt, och därför ser vi inget hinder att inledningsvis kontraktera ett jourhem för ett halvår med möjlighet till förlängning. Om jourhemsföräldern då får beviljat tjänstledighet från sin ordinarie arbetsgivare finns möjligheten att prova på om uppdraget passar familjen. I uppdraget som jourhem beviljas fem veckors semester per år.

Innan uppdragsstart utreder familjehemsenheten familjens lämplighet. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Vem kan bli kontrakterat jourhem?

För att bli jourhem ser vi gärna att du:

  • har intresse, engagemang och tid för ett barn
  • har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet
  • har erfarenhet av att ta hand om barn, gärna yrkesmässigt
  • är flexibel och duktig på att hitta nya lösningar
  • tycker om att samarbeta och skapa nya kontakter
  • har ett ledigt rum till barnet
  • tillgång till körkort och bil.

Under placeringstiden i jourhemmet brukar barnet gå kvar i sin ordinarie förskola eller skola och därför bör hemmet vara beläget nära Norrköping, högst fem mil i omnejd. Det spelar ingen roll om familjen bor i villa eller lägenhet, centralt i Norrköping eller på landsbygden.

Samarbete, utbildning och handledning

Det kontrakterade jourhemmet ingår i ett team kring barnet, vilket innebär ett nära samarbete med vårdnadshavare och socialkontorets personal, dvs. socialsekreterare, familjehemssekreterare och eventuell annan behandlande personal.

Jourhemmet ingår även i en jourhemsgrupp som består av kommunens jourhemsföräldrar och som leds av två familjehemssekreterare. Gruppen träffas regelbundet och kontakten med familjehemssekreterarna är tät – vid behov så gott som varje vecka.

I uppdraget som jourhem erbjuds en grundutbildning för familjehem. Varannan vecka deltar jourhemmet i grupphandledning. Övrigt stöd under uppdragets gång ges av familjehemssekreterare och socialsekreterare. Utanför kontorstid kan jourhemmet få stöd av socialjour.

Ersättning

Arvodet i uppdraget motsvarar en heltidslön och är pensions- och sjukpenningsgrundande. Vi följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer för ersättningar.

Mer information om SKRs rekommendationer

Kontakt
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping