Föreläsningar från Barnsamverket

Barnsamverkets kompetensutveckling erbjuder våren 2021 digitala föreläsningar som handlar om samverkan för att främja skolnärvaro och förebygga och åtgärda skolfrånvaro.

Alla barn i Norrköping ska en god hälsa, goda uppväxtvillkor och god utbildning!

Att lyckas i skolan är en av de viktigaste skyddande faktorerna. Barn ska ges förutsättningar att lyckas i skolan och närvaro är en mycket viktig del av det.

När ett barn har oroande frånvaro kan alla som arbetar med barn och unga vara en del av lösningen. Därför är också oroande frånvaro ett prioriterat område för vår samverkan.

Kompetensutveckling i Barnsamverket 2021

Vi erbjuder fyra digitala föreläsningar under våren, och hoppas att kunna bjuda in till en workshop för nyckelpersoner i höst. Då kommer fokus vara att hitta arbetssätt och praktisk samverkan kring skolfrånvaro.

De digitala föreläsningarna berör problematisk skolfrånvaro utifrån olika infallsvinklar, och hur vi kan arbeta för att främja närvaro.

Föreläsningarna går att se här under perioden 26 april - 31 augusti 2021. Till varje föreläsning finns frågeställningar som ni kan reflektera över och diskutera på er arbetsplats.

Att se hela barnets situation

Vad är centralt i arbetet med skolnärvaro, och hur arbetar vi framgångsrikt i samverkan?

Malin Gren Landell presenterar forskning och vad som är centralt i det strategiska och operativa arbetet när det gäller skolnärvaro.

I föreläsningen pratar Malin bland annat om:

 • Barnet och familjen i fokus
 • Modeller för samverkan
 • Arbete närmare polisen kring skolk
 • Samordning av insatser
 • Aktivt samordnat arbete för återgång till skolan

Malin Gren Landell har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin och jobbar nu med skolfrågor. Hon har tidigare lett en statlig utredning om skolfrånvaro, har skrivit flera böcker och rapporter i ämnet, bland annat en rapport om samverkan som publiceras i februari. Hon har anlitats av bland annat Socialstyrelsen och Skolverket.

Läs mer om Malin Gren Landell

Reflektera och diskutera:

 • Finns det goda exempel från din verksamhet som stödjer närvaro?
 • Gör vi saker som inte stödjer närvaro eller rent av motverkar närvaro?
 • Att utreda orsaker till frånvaro för att hitta bra insatser som hjälp till skolgång – vad kan ni göra i form av samverkan?
  - Bidra till olika delar av utredning i vissa ärenden?
  - Hur kan ni använda analysbilden med faktorer som drar till respektive från skolan/lektion och drar till respektive ut från?
Framgångsfaktorer i arbetet för ökad skolnärvaro
 • Ina Nyberg Gruffman, socionom
 • Karl Weiselius, pedagog, Alla barn i skolan

Ina och Kalle arbetar på alla barn i skolan, som är kommunens närvaroteam. De ser en tydlig koppling mellan de svåraste närvaroärendena och NPF.

Den här föreläsningen bygger på erfarenhet och handlar om framgångsfaktorer för att få dessa ungdomar att våga, orka och vilja vara i skolan.

Reflektera och diskutera:

Titta på de 8 punkterna på önskelistan.

 • Hur ligger du/er verksamhet till? Vad gör ni redan? Vad kan utvecklas?
 • Vilken av de 8 punkterna är viktigast, enligt dig?
Vikten av bemötande till elev och vårdnadshavare vid problematisk skolfrånvaro
 • Eva Koskitalo Elofsson, kurator, BUP
 • Carol Örnborg, lärare, Alla barn i skolan

Föreläsningen tar upp frågor om barn och stress, allians och relation, lågaffektivt bemötande kopplat till stressade barn och föräldrar, validering samt tvingande samspel.

Eva och Carol delar också med sig av sina erfarenheter och lärdomar kring bemötande.

Reflektera och diskutera:

 • Barn som uppvisar problematisk skolfrånvaro har ofta en stressproblematik. Hur pratar ni kring stress-psykisk ohälsa kopplat till problematisk skolfrånvaro på er arbetsplats?
 • Skolfrånvaro väcker ofta skam hos barnet och föräldrarna. Hur tänker ni efter dagens föreläsning att ni kan göra för att möta ”skammen” för att öka oddsen till allians och samarbete med barnet och föräldern?
 • Det finns en evidensbaserad ”relationsformel” 5:1, fem gånger mer positiv kommunikation än negativ. Hur är klimatet på er arbetsplats gällande positiv kommunikation, 5:1 regeln? Är ni redan medvetna och jobbar utifrån den regeln? Om ni inte gör det medvetet, skulle det vara att aktivt använda 5:1 regeln?
Nätverket som resurs i arbete med skolfrånvaro
 • Erik Hjort, utbildad gymnasielärare, leg. psykoterapeut familj- och nätverksterapeut och anställd som socialpedagog på socialkontoret.

En föreläsning som kan ge ny energi och lust att arbeta med elever med stor skolfrånvaro, med innehåll som:

 • nätverksarbetets historia
 • teoretiska inblickar
 • konkreta exempel på hur man arbetar idag.

Erik har under många år arbetat med nätverksarbete inom socialtjänsten. Det är inte ovanligt att nätverkslaget på socialtjänsten får uppdrag att hålla möten där det finns oro kring ett barn med hög skolfrånvaro.

När vi anlägger ett systemiskt perspektiv på ett skolfrånvaroärende och tillämpar nätverksinriktat arbete innebär det att rikta fokus bort från individen och mot systemet, dess kommunikation och relationer.

Målet är att skapa möjlighet till dialog i nätverket, barnets sociala system. Dialogen leder till ökad och ny förståelse, både för barnet och för hela sammanhanget. Och i den nya förståelsen kan det visa sig att det finns flera handlingsalternativ som innan inte verkade möjliga.

Reflektera och diskutera:

 • Har du egna erfarenheter av när nätverket inkluderas i arbetet kring skolfrånvaro?
 • Hur kan du, i ditt nuvarande arbete, inkludera nätverket mer?
 • Hur arbetar du nu med delaktighet och möjlighet för de privata att förbereda sig inför era möten och samtal?

Kunskap och samsyn

Föreläsningarna ska bidra till kunskap och samsyn så att vi tillsammans kan bidra till att barn med problematisk frånvaro får möjlighet att lyckas i skolan!

Föreläsningarna är gratis och riktar sig till alla som arbetar med barn och unga i Norrköping.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Socialkontoret

Besöksadress
Socialkontorets ledning och verksamhetsstöd
Vikboplan 11

Postadress
Norrköpings kommun
Socialkontoret
601 81 Norrköping

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Vård- och omsorgskontoret