Workshop: Måste inte alla barn gå i skolan?

Välkommen till en workshop om samverkan kring att främja skolnärvaro och förebygga och åtgärda frånvaro.

Syftet med dagen är att öka vår samsyn och hitta arbetssätt så vi tillsammans kan bidra till att barn med problematisk frånvaro får möjlighet att lyckas i skolan.

Workshopen vänder sig till nyckelpersoner inom skola, socialkontor, vård och omsorg, BUP, första linjen och polis. Målsättningen är att vi tillsammans ska ha tagit fram underlag till en modell för samverkan mellan oss.

  • Onsdag den 27 april
  • Klockan 8.30-15.00
  • Vingen, Louis de Geer konsert & kongress
  • Gratis, fika ingår (ej lunch)

Att lyckas i skolan är en av de viktigaste skyddande faktorerna. Barn ska ges förutsättningar att lyckas i skolan och närvaro är en mycket viktig del av det.

När ett barn har oroande frånvaro kan alla som arbetar med barn och unga vara en del av lösningen. Därför är också oroande frånvaro ett prioriterat område för vår samverkan.

Alla barn i Norrköping ska en god hälsa, goda uppväxtvillkor och god utbildning!

Se hela programmet

8.30 Barnsamverket hälsar välkommen

8.40 Samverkan – förutsättningar och fallgropar

Föreläsning med Per Germundsson, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Malmö universitet. Under flera år har han fokuserat på, och forskat kring, samverkan mellan professioner och aktörer inom välfärdsstaten. Han har medverkat i flera utvärderingar av samverkan, bland annat kring ett arbetsliv för alla och barn som far illa eller riskerar att fara illa.

9.40 Fika med smörgås

10.00 Tvärprofessionella grupparbeten

Med utgångspunkt i case identifierar vi vad var och en kan bidra med och bygger en samverkanskarta med barnet i centrum.

12.00 Lunch på egen hand

13.00 Fortsatt arbete i tvärprofessionella grupper

Vi skissar på konkreta arbetssätt för hur samverkan kan gå till, när samordning behövs och för vilken målgrupp. Hur övervinner vi hinder i samverkan?

14.00 Återsamling med återkoppling från grupperna

14.45 Vad händer sen? Summering med Barnsamverket

Anmäl dig här!

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Socialkontoret

Besöksadress
Socialkontorets ledning och verksamhetsstöd
Vikboplan 11

Postadress
Norrköpings kommun
Socialkontoret
601 81 Norrköping

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Vård- och omsorgskontoret