Dödsboanmälan

I vissa fall kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall.

Blankett för dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen

När någon har avlidit måste en bouppteckning upprättas för att visa dödsboets ekonomi. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet (exempelvis gravsten och hyra) kan bouppteckningen i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska ersätta en bouppteckning är:

  • Den avlidnes tillgångar (tillsammans med efterlevande makes eller partners egendom) endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet, vilket innebär att tillgångarna i dödsboet minus begravningskostnad ska understiga 6 500 kronor.
  • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Undantag från möjligheten till dödsboanmälan

Dödsboanmälan får inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska det istället göras en bouppteckning.

Ansökan om dödsboanmälan

En begäran om dödsboanmälan ska göras av dödsboet senast två månader efter dödsfallet. Kontakta socialsekreteraren vid enheten för ekonomiskt bistånd.

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs:

  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar. Alla skulder utom begravningskostnader och lån till borgensman avskrivs vid dödsfall om den avlidne saknar tillgångar och räkningarna inte har betalats. Meddela fordringsägare när fakturor kommer att det saknas medel i dödsboet. Säg upp eventuella autogiron. När kommunen har gjort dödsboanmälan till Skatteverket får ni en kopia. Skicka en kopia på dödsboanmälan med respektive faktura till fordringsägarna.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Finns fullmakt för förvaltare eller god man upphör denna att gälla vid dödsfallet och redovisning av dödsboet ska ske till socialsekreteraren.

Dödsboförvaltning – vem tar hand om dödsboet?

Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under dödsboets utredning. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna Arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i dödsboet och Allmänna Arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

Från och med 1 januari 2018 tar vi ut en avgift för förvaltning av dödsbon. Det gäller dödsbon som har tillgångar som överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Begravning

Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har rätt till ersättning för det ur dödsboet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader. I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan det ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten.

Enligt gällande riktlinjer för Norrköpings kommun beviljas bistånd till begravningskostnader med maximalt 50 procent av prisbasbeloppet. Det beviljade ekonomiska biståndet reduceras alltid med dödsboets egna tillgångar.

Till dig som är efterlevande make/maka/sambo

Om din ekonomiska situation blir problematisk med anledning av dödsfallet, kan du vända dig till handläggaren av dödsboanmälan, som kan hjälpa dig att utreda din möjlighet att få ekonomiskt bistånd.

Kontakt
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 19 A

Postadress
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Ekonomiskt bistånd
601 81 Norrköping

Besökstider:
Måndag - torsdag: 10:00-15:30 Fredag: 10:00-15:00. Röd dag: Stängt. Dag innan röd dag: 10:00-14:00

Telefontider:
Måndag - fredag: 07:45-16:00