God man

Översikt - Steg 5 av 9

5. Ansökan & anmälan om god man

Den som behöver hjälp av en god man, dennes närmaste anhöriga och överförmyndarnämnden kan ansöka om anordnande av godmanskap. Socialtjänsten har skyldighet att anmäla om någon har behov av godmanskap till överförmyndarnämnden, men är således inte behörig att ansöka.

Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få god man och det är också tingsrätten som beslutar om godmanskapet ska upphöra. Överförmyndarnämnden utreder behovet av god man och kan fatta beslut om byte av god man.

En ansökan eller anmälan om behov av godmanskap ska innehålla följande handlingar:

  • Läkarintyg (särskild blankett, för utredning i ärende om anordnande av godmanskap). Blanketterna finns att hämta på Socialstyrelsens webbplats.
  • Social utredning med uppgifter om sjukdom, funktionshinder, social situation, närmast anhöriga, ekonomiska förhållanden (inkomster/utgifter och tillgångar/skulder), bostadssituation, sysselsättning, myndighets- och sjukvårdskontakter. I den sociala utredningen ska även behovet av god man eller förvaltare tydligt framgå samt hur detta behov har uppstått.
  • Namn och adresser till närmast anhöriga.
  • Personbevis för den enskilde.
  • Underskrift (samtycke) av den person som ansökan/anmälan avser, förutsatt att denna person enligt läkarintyget förstår vad saken gäller.

Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun den hjälpbehövande är folkbokförd. Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarenheten som bedömer behovet av god man och sedan ansöker till tingsrätten om anordnande av godmanskap. En person som gör en ansökan eller anmälan kan lämna önskemål om att en särskild person ska förordnas som god man. Överförmyndarnämnden gör en utredning huruvida personen är lämplig att få uppdraget eller inte.

Du hittar alla blanketter här:
E-tjänster och blanketter, överförmyndarenheten

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00