God man

Översikt - Steg 6 av 9

6. Vad kostar det?

En god man har rätt till skäligt arvode. Det går inte i förhand att fastställa hur stort arvodet kommer att bli.

Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

  • uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten
  • uppdragets ”svårighetsgrad”
  • antalet insatser under året samt
  • ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet till sin gode man. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Norrköpings kommun arvodet till den gode mannen.

Norrköpings kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

  • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
  • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.
Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00