God man

Översikt - Steg 9 av 9

9. Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider.

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Ansökan om upphörande av godmanskap ska skickas till tingsrätten och kan göras av gode mannen, huvudmannen eller överförmyndarenheten. Den gode mannen kvarstår i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet på dödsdagen och den gode mannen entledigas automatiskt samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit god man inte längre har behörighet att "företa rättshandlingar" för sin avlidne huvudman.

Den gode mannen ska underrätta överförmyndarenheten om att huvudmannen avlidit. Den gode mannen ska även inkomma med en sluträkning till överförmyndarenheten. Det är viktigt att den gode mannen underrättar banken att godmanskapet har upphört och i samband med detta begära ut kontoutdrag.

Allt annat sköts efter dödsfallet av den enskildes dödsbo vars kontaktuppgifter ska meddelas till överförmyndarenheten av den gode mannen.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00