Forskning och utveckling inom vård- och omsorg

FoU är ett verksamhetsnära stöd för ett evidensbaserat arbetssätt, det vill säga kunskap från brukare och patienter samt forskning och praktik läggs samman. FoU är stöd till vård- och omsorgsnämnden samt till kommunala och privata utförare.

Syftet med FoU är att stödja verksamheterna på vård- och omsorgskontoret vid införande av nya arbetssätt, metoder, teknik, tankesätt eller annat som kan leda till förbättringar.

FoU:s uppdrag

 • Vara metodstöd till och samverka med medarbetare inom vård och omsorg.
 • Vara referensgrupp för utformning av uppdragsspecifikationer i olika utvecklingsprojekt.
 • Delta i systematisk uppföljning och utvärdering.
 • Samordna forskningsförfrågningar som ställs till kontoret.
 • Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling och vid behov anordna FoU-seminarier.
 • Omvärldsbevakning.
 • Representera vård- och omsorgskontoret i olika FoU-forum internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
 • Samverka med universitet, länets FoU-verksamheter samt andra nätverk inom FOU-området. Norrköpings kommun är medlem i den nationella föreningen för FoU-verksamheter FoU Välfärd.
 • Ansvara för att ta emot förfrågningar gällande studentarbeten.
 • Ingå i kontorets övergripande utvecklings- och utredningsarbete.

Pågående forsknings- och utvecklingsarbeten

 • Lena Högberg och Birgitta Sköld
 • Linköpings universitet

Forskningsprojektet belyser organiseringen av en nyetablerad kundvalsmarknad för hemtjänst med fokus på tillit och kontroll i kommunens försök att styra såväl privata utförare som egenregin.

Kundvalsmodellen är en komplex organisationsform där kommunen innehar många olika roller och interagerar med många olika aktörer med olika intressen, vilket skapar utmaningar i fråga om såväl tillit som kontroll. Av särskilt intresse är därför att utreda under vilka förutsättningar funktionell respektive dysfunktionell tillit och misstro utvecklas i just ett kundvalssammanhang.

I projektet genomförs intervjuer och interaktiva workshops med representanter för kommunens olika funktioner och med utförare i syfte att bidra till kunskap och lärande om utmaningarna i att organisera och verka i en kundvalsmodell.

 • Dimitris Michailakis, Helene Lidström, Kristin Alfredsson Ågren
 • Linköpings universitet

Det finns unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och kognitiva svårigheter som har ett stort intresse för onlinespel. Målgruppen har rätt till sysselsättning, daglig verksamhet enligt LSS, alternativt via SoL, men det har visat sig att de inte alltid deltar i verksamheten.

Projektet syftar till att ta fram förslag på aktiviteter inom daglig sysselsättning som, i dialog med målgruppen, ska fånga målgruppens behov och önskemål och på så vis öka dess attraktionskraft. Projektet utgår från att rätt utformade aktiviteter inom daglig verksamhet kan utgöra ett första steg för ökad delaktighet i samhället, och ge möjligheter på utbildningsområdet och i arbetslivet.

För att säkerställa att de aktiviteter som föreslås är framgångsrika och hållbara ska riktlinjer utformas i dialog med målgruppen och med en referensgrupp inom kommunens vård- och omsorgskontor.

 • Elisabet Cedersund och Konstantin Economou
 • Linköpings universitet

Detta projekt inriktas på att dokumentera och visa på betydelsen av äldre människors berättande. Särskilt uppmärksammas hur media och mediaanvändning kan ha betydelse i äldre personers vardag och för deras möjlighet att minnas händelser från olika delar av livet genom minnen kopplade till musik, film, radio, tv eller andra mediarelaterade upplevelser.

Projektet genomförs i samarbete med ett särskilt boende för äldre inom Norrköpings kommun.

Resultat från projektet har utgjort grunden för en utställning med titeln ”När någon frågar: Våra minnen och berättelser”, som byggts upp för att sprida erfarenheter från projektet.

 • Elisabet Cedersund och Konstantin Economou
 • Linköpings universitet

Projektet skapar nya former för tillgängliggörande av medieinnehåll, samt undersöker hur användningen av olika medieformat kan stödja äldre personers berättande, minnen och hågkomst – och ge dem en egen aktiv berättarroll. Innovativa tekniska former för samlande och uppspelning av innehåll utvecklas med hjälp av sensorteknik där målet är att skapa individuella lösningar utifrån deltagares urval av innehåll samt förmåga till interaktion och tillgängliggörande.

Det bygger vidare på fakultetsövergripande, tvärvetenskapligt och gestaltande utvecklingsarbete tillsammans med boende, anhöriga och personal på särskilt boende samt träffpunkter inom Norrköpings kommun.

 • Erika Högstedt, utvecklingsledare/kommundoktorand
 • Vård- och omsorgskontoret på Norrköpings kommun och Linköpings Universitet

I forskningsprojektet undersöks och beskrivs erfarenheter av stöd som erbjuds för att möjliggöra en hållbar arbetssituation för vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur personerna ser på den egna arbetsförmågan.

Forskningsprojektet pågår 2018-2025 och utgör Erika Högstedts doktorandprojekt. Erika har sin anställning i Norrköpings kommun och genomför samtidigt en doktorandutbildning.

Resultat av forsknings- och utvecklingsarbeten – forskning inom äldreomsorg

 • Annsofie Mahrs Träff
 • Vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun

Fysisk aktivitet beskrivs vara positivt för både den fysiska och den psykiska hälsan, något som gäller personer i alla åldrar. Idag finns rekommendationer för fysisk aktivitet framtagna för äldre personer som bor i särskilt boende.

Forskningsstudien från 2018 bygger på fyra delstudiet där observationer av äldre personer och personal i särskilt boende kombinerats med intervjuer, samt studier av broschyrmaterial och har bidragit till att ge en förståelse för hur kulturer, delaktighet och fysisk miljö kan främja eller begränsa fysisk aktivitet i särskilt boende för äldre.

”Fysisk aktivitet – att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet: En observations- och intervjustudie

Projektet, som pågick mellan 2015–2018, har syftat till att undersöka vad brukare och medarbetare inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsvariationer tycker är viktigt när det gäller självbestämmande, delaktighet och inflytande över den hjälp och det stöd de får/de ger. Brukare och medarbetare har deltagit som medforskare i projektet och genomfört egna studier samt skapat en gemensam kunskapsutveckling under projektet.

Resultatet visar att det finns en skillnad i vad brukare och medarbetare inom vård- och omsorg bedömer som viktigt för att känna delaktighet och också hur de bedömer att det fungerar på den egna enheten. Skillnaden var tydligast inom hemtjänsten. Materialet visar även på en skillnad när det gäller vilka begrepp som används och hur de används. I analysen av materialet framkom två områden som brukare oavsett ålder, funktionsnedsättning eller verksamhetsområde prioriterade som viktiga för att känna delaktighet. Dessa områden var ”gemenskap med andra” och ”individanpassning för självständighet”.

Studien visar på vikten av att samtala om vad delaktighet innebär på individ- och verksamhetsnivå. Studien visar också att för åstadkomma en reell delaktighet behövs en helhetssyn på vård- och omsorgsverksamheter – från administrativ och politisk ledning, handläggning, genomförande samt vid uppföljning. Det krävs vilja, engagemang och mod för att prova nya arbetssätt och att förflytta maktförhållanden, men också att våga stanna upp och ifrågasätta invanda arbetssätt och ibland även varandra. Framför allt visar studien att brukare behöver tillfrågas hur de vill vara delaktiga. Kanske lösningen inte bara är nya rutiner och riktlinjer?

Projektmaterial

Rapport: Handen på hjärtat Pdf, 1.7 MB.

Projektet Testmiljö Norrköping, som pågick mellan 2013-2016, gick ut på att prova och utvärdera nya lösningar som underlättar för äldre. Testerna utfördes i hemmamiljö hos ett antal frivilliga runt 80 år eller äldre. Testpersonerna kunde på så vis vara med och bidra till en utveckling som ökar deras egna valmöjligheter till oberoende. För företag och organisationer innebar testmiljön ett stöd till att utveckla produkter, tjänster eller metoder anpassade efter äldres behov. Projektet delfinansierades av Vinnova.

Projektmaterial

Studie av testbäddsverksamheter gjord på uppdrag Testmiljö Norrköping Pdf, 868.1 kB.

Utvärdering av Testmiljö Norrköping projektår 1 Pdf, 263 kB.

Projektet Bo vital pågick under åren 2011-2013 och handlade om att introducera ny teknik för äldre över 80 år samt deras anhöriga.

Projektet har bidragit med ny kunskap samt ökad användning av ny teknik som underlättar vardagen hemma. Det har även bidragit till ökad kännedom bland fastighetsägare om anpassningsåtgärder som främjar kvarboendet.

Projektmaterial

Slutrapport huvudprojekt Bo vital 2011–2012 Pdf, 226.7 kB.

Slutrapport tilläggsprojekt Bo vital 2013 Pdf, 163.1 kB.

Projektet, som pågick mellan 2015-2018, har syftat till att undersöka vad brukare och medarbetare inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsvariationer tycker är viktigt när det gäller självbestämmande, delaktighet och inflytande över den hjälp och det stöd de får/de ger. Brukare och medarbetare har deltagit som medforskare i projektet och genomfört egna studier samt skapat en gemensam kunskapsutveckling under projektet.

Resultatet visar att det finns en skillnad i vad brukare och medarbetare inom vård- och omsorg bedömer som viktigt för att känna delaktighet och också hur de bedömer att det fungerar på den egna enheten. Skillnaden var tydligast inom hemtjänsten. Materialet visar även på en skillnad när det gäller vilka begrepp som används och hur de används. I analysen av materialet framkom två områden som brukare oavsett ålder, funktionsnedsättning eller verksamhetsområde prioriterade som viktiga för att känna delaktighet. Dessa områden var ”gemenskap med andra” och ”individanpassning för självständighet”.

Studien visar på vikten av att samtala om vad delaktighet innebär på individ- och verksamhetsnivå. Studien visar också att för åstadkomma en reell delaktighet behövs en helhetssyn på vård- och omsorgsverksamheter – från administrativ och politisk ledning, handläggning, genomförande samt vid uppföljning. Det krävs vilja, engagemang och mod för att prova nya arbetssätt och att förflytta maktförhållanden, men också att våga stanna upp och ifrågasätta invanda arbetssätt och ibland även varandra. Framför allt visar studien att brukare behöver tillfrågas hur de vill vara delaktiga. Kanske lösningen inte bara är nya rutiner och riktlinjer?

Projektmaterial

Rapport: Handen på hjärtat Pdf, 1.7 MB.

Resultat av forsknings- och utvecklingsarbeten – forskning inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Rapporten är en utvärdering av projektet NP-samverkan som pågick under åren 2012-2016. Projektet gick ut på att skapa möjligheter för personer med misstänkt neuropsykiatrisk diagnos i åldern 18-30 år att närma sig arbete eller studier.

Utvärderingen har haft formen av en lärande utvärdering där utvärderarna kontinuerligt återrapporterat vad som fungerat bra respektive mindre bra.

Projektmaterial

FoU-rapport: Uppföljning av NP-samverkan Pdf, 1.4 MB.

NP-center startade som ett samverkansprojekt 2013. Vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och utbildningskontoret ingick i projektet som finansierades med stöd av sociala investeringsfonden.

Syftet med projektet var att genom samordning förbättra insatserna för ungdomar 13-23 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som riskerade att placeras i HVB- eller familjehem.

Projektmaterial

FoU-rapport: Utvärdering av NP-center Pdf, 2.1 MB.

Rapporten är en utvärdering av Team L.I.V. – en verksamhet för personer med självskadebeteende och komplex psykiatrisk problematik som startade 2012. Verksamheten var en samverkan mellan Region Östergötland, Norrköpings kommun och Capio psykiatri.

Projektmaterial

FoU-rapport: Utvärdering av Team L.I.V. Pdf, 544.1 kB.

Projektarbetet som pågick under 2012, består av tre delar:

 • Att sammanställa kunskap över hur brukarinflytande har realiserats i omvärlden
 • Att ta reda på vilka behov brukare själva har av att kunna påverka utformning och innehåll av kommunernas socialpsykiatri och landstingets psykiatriska vård
 • Att tillsammans med verksamhetsföreträdare och politiker diskutera hur brukarnas önskemål om inflytande kan realiseras inom respektive verksamhet.

Projektmaterial

Rapport: Ökat brukarinflytande för enbättre psykiatri inom landsting och kommuner i Östergötland Pdf, 293.3 kB.

Rapporten redovisar resultatet av ett projekt från 2011 som gick ut på att utveckla en arbetsmetod för att dels erbjuda kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning och dels för att ta reda på vilken typ av hjälpmedel brukarna själva ville ha för att klara vardagen.

Projektmaterial

Rapport: Brukarperspektiv på kognitivt stöd - delaktighet för personer med psykisk funktionsnedsättning vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel. Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Forsknings- och utvecklingsavdelningen

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Relaterat

Är du forskare eller doktorand och vill genomföra studier om vård och omsorg i Norrköpings kommun? Välkommen att ansöka här:

Forskningsförfrågan

Förfrågan ska ske i god tid minst en vecka innan forskaren behöver besked.