Boenden

Kommunen ansvarar för ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit utan anhöriga för att söka asyl. Kommunen ansvarar också för att hitta boenden åt familjer och vuxna som fått asyl, men som inte kan hitta ett eget boende.

Ensamkommande barn och ungdomar

På våra transitboenden bor de ungdomar som precis har kommit till Sverige. Eftersom Norrköpings kommun är en så kallad ankomstkommun kommer många ungdomar hit och bor på ett transitboende i väntan på att bli placerade i en så kallad anvisningskommun, det vill säga kommunen som kommer att bli ansvariga för ungdomen. Det betyder att barnen stannar på transitboendena tillfälligt, tills dess att de anvisas av Migrationsverket till mer långsiktiga boenden.

De ungdomar som blir anvisade till Norrköpings kommun bor på HVB-boende (Hem för vård eller boende). HVB-boendet ska efterlikna en så hemlik miljö som möjligt och har dygnet runt personal som ser till att ungdomarna får daglig omvårdnad, blir inskrivna i skolan, får hjälp med läxor med mera. Personalen följer även upp varje barns vårdplan och personliga utveckling genom att ha kontinuerlig kontakt med barnets gode man och socialsekreterare.

De yngre barnen placeras i familjehem.

Nästa steg för ungdomarna är att bo på ett stödboende. Att under trygga former träna och förbereda ensamkommande ungdomar för ett självständigt boende och vuxenliv i ett eget boende. Den individuella stödboendeinsatsen syftar till att ungdomen efter tiden i stödboendet ska kunna klara sin dagliga livsföring, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, ha en meningsfull fritid samt ha god kännedom om arbetsmarknaden och vad den erbjuder eller kräver för att få arbete. Ungdomens förmåga att klara sig själv ska stärkas.

Efter stödboendet så är det dags för ungdomen att flytta till eget boende.

Vuxna och familjer

När en person har sökt asyl i Sverige och fått det, då har han eller hon rätt att bosätta sig i en kommun. Det vanligaste är att personer som fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand. Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen anvisar kommuner att ta emot och ordna boenden åt de personer som behöver hjälp med det.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping