Myndigheternas roller och ansvar

Olika offentliga aktörer har olika ansvar i mottagandet av ensamkommande barn och asylsökande. På migrationsverket.se kan du läsa mer om olika myndigheters ansvar:

Olika myndigheters ansvarsområden för asylsökande - Migrationsverket

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för mottagandet av och boende för ensamkommande barn. De ärendena handläggs av handläggare på Norrköpings kommun. Norrköpings kommun ansvarar också för nyanlända som har fått beviljat uppehållstillstånd. Det innebär bland annat samhällsorientering, arbetsmarknadsinsatser och boendestöd.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket ansvarar för:

 • uppehälle och boende för nyanlända som kommer till Sverige och söker asyl.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella situationen i Sverige.

Migrationsverkets webbplats

Länsstyrelsens ansvar

 • Stödjer och underlättar samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet.
 • Samordnar information till allmänhet och media.
 • Skriver överenskommelser med kommunerna i länet om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Region Östergötlands ansvar

 • Alla asylsökandes rätt till hälsoundersökning och vård.
 • Alla barn måste erbjudas skola.
 • Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.
 • Alla som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.
 • Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Läs mer på Region Östergötlands webbplats

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för att:

 • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
 • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvar

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt, och för att inget ska falla mellan stolarna. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sin verksamhet.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats