Samordnad individuell plan (SIP)

Har du eller en närstående stöd från både socialtjänst i kommunen och hälso- och sjukvård? Tycker du att stödet behöver samordnas? Då har du rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska beskriva vilka verksamheter som ansvarar för vad och hur stödet ska följas upp. En samordnad individuell plan görs tillsammans med dig och de verksamheter som ansvarar för de olika insatserna.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att få en SIP, så ska du höra av dig till den du har kontakt med inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Läs mer i broschyren om Samordnad individuell planPDF (pdf, 223.6 kB)

Samordnad individuell plan (SIP) på vårdguiden 1177

 

För dig som jobbar med Samordnad individuell plan (SIP)

En person som har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få en SIP. Med den rättigheten följer också ett ansvar och en skyldighet för kommun och region att ta initiativ till och upprätta en SIP. En SIP ska alltid utgå från individens behov och delaktighet från den enskilde, familjen eller barnet är centralt i arbetet.

SIP är avsedd för alla, oavsett ålder eller typ av behov.

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) regleras i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Planen ska upprättas om socialtjänst och eller region bedömer att samordning behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses. Den ska upprättas tillsammans med den enskilde och samtycke krävs.

Några exempel på situationer då en samordnad individuell plan kan behövas är när:

  • samordning efterfrågas
  • kompetens behövs från flera verksamheter
  • ansvarsfördelningen behöver tydliggöras
  • olika insatser behöver ges samtidigt eller i en särskild ordningsföljd.

SIP ska innehålla vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vilka insatser och vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. Planen ska vara samlande och insatserna beskrivas konkret.

Kontakt