Arrenden och lokaler

Norrköpings kommun har olika typer av arrenden där vi upplåter nyttjanderätt av kommunal mark till företag, privatpersoner eller organisationer mot en avgift. Vi har bland annat bostadsarrenden, jordbruksarrenden och andra arrenden för till exempel båtplatser, parkeringsplatser och jakträttsupplåtelser.

Arrendera mark av kommunen

Kommunen har, via samhällsbyggnadskontoret, möjligheten att arrendera ut mark som är detaljplanelagd, det gäller kvartersmark om syftet med arrendet stämmer överens med gällande detaljplan.

Samhällsbyggnadskontoret kan även upprätta olika form av arrenden på kommunens markreserv som ännu inte är planlagd. Kontoret ansvarar också för byggnader, både bostäder och lokaler, som ligger i områden som på sikt skall exploateras.

Några bra saker att känna till om du arrenderar mark

Arrenden kan se olika ut och vissa tecknas för längre perioder och andra kortare. Om du arrenderar mark av kommunen kan du inte, utan kommunens godkännande, överlåta ditt arrendeavtal till någon annan. Du kan inte heller pantsätta eller på annat sätt belåna den mark eller de byggnader som omfattas av arrendeavtalet.

Innan du arrenderar mark bör du tänka på:

  • Börja med att tänka över dina behov och anpassa ytan efter behovet.
  • Om du har fått ett avtalsförslag om ett arrende, kontrollera arrendetiden noggrant så att den inte upphör tidigare än du planerat eller behöver.
  • Innan du signerar ett avtal, var noga med att fundera igenom eventuella investeringar som du tror att du behöver göra på den arrenderade marken och anpassa dem till arrendevillkoren i ditt avtalsförslag.
  • Alla villkor om vad du som arrendator får och inte får göra, samt vilka skyldigheter du som arrendator har framgår av arrendeavtalet.

Olika former av arrenden som kommunen upprättar

Anläggningsarrende är arrenden som ofta är skrivna över längre tid. Där syftet är att arrendatorn skall driva någon form av kommersiell verksamhet i en byggnad som arrendatorn uppför på ytan, till exempel en bensinstation eller en kiosk.

Jordbruksarrende är avtal som tecknas för att en arrendator skall kunna bruka jorden.

Bostadsarrende är avtal som tecknas där marken på en fastighet upplåts till en arrendator. Arrendatorn kan vara en privatperson eller en förening som har rätt att uppföra bostad, oftast ett fritidshus eller en kolonistuga.

Lägenhetsarrende är arrenden som används när marken upplåts för annat ändamål än anläggningsarrende, jordbruksarrende eller bostadsarrende. Lägenhetsarrende är ofta kortare avtal där en markyta arrenderas ut för enklare syften till exempel en lagringsplats för material eller P-plats. Båtplatsavtal och avtal för mark till odlingsföreningar är andra exempel.

Hyreskontrakt är avtal som tecknas för att en hyresgäst skall kunna nyttja en industrilokal eller en bostad. I och med att dessa byggnader ligger i områden som på sikt skall exploateras, skrivs inga långa avtal och besittningsskyddet förhandlas i regel bort vid kontraktsskrivandet.

Priser på arrenden

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att sätta arrendepriser utifrån allmänna marknadspriser där kommunens arrendeavgifter inte skall störa marknaden, det vill säga de ska inte vara för låga eller för höga. Varje yta bedöms utifrån dess beskaffenhet och arrendepriset sätts utifrån det.

Övriga nyttjanderätter

Samhällsbyggnadskontoret har också ansvaret för att teckna jakträttsupplåtelser på kommunens mark där det är möjligt att bedriva jakt.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Markförvaltningen

Kontakta markförvaltarna