Leadermetoden för landsbygdsutveckling

Hur utvecklar vi landsbygderna?

I leadermetoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlighet.

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.
Norrköpings kommun ingår i två Leaderområden – Folkungaland respektive Leader Kustlandet.

Leader Kustlandet

Norrköpings kommun ingår i Leader Kustlandet för de geografiska församlingsområdena Kolmården, Västra Vikbolandet, Östra Husby, Jonsberg och delar av S:t Johannes.

Folkungaland

Norrköpings kommun ingår i Folkungaland för det geografiska församlingsområdet Borg.

Kontakt

Norrköpings kommuns förtroendevalda som arbetar med Leader

Kommunstyrelsen har utsett förtroendevalda att representera det offentliga i de olika LAG-områden som Norrköpings kommun medfinansierar.

Folkungaland
Christopher Jarnvall (SD), ordinarie
Jessica Svensson (S), ersättare

Kustlandet
Lars-Göran Arvidsson (KD), ordinarie
Klas Fredriksson (C), ersättare

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Ingela Granqvist

Landsbygdsstrateg