Skärgårdsprojekt Coast4us

Norrköpings kommun var en av 15 parter i Interregprojektet Coast4us. Norrköpings kommuns pilotområde i projektet var Arkösund med omnejd. I första hand avsågs Arkösund centralort, öarna och kringliggande statistikområde.

Syftet med projektet var att arbeta med lokal delaktighet samt att ta fram planeringsunderlag inom det utpekade pilotområdet.

Demokrati:

 • En ökad demokrati med samsyn mellan lokalsamhället, kommunen och Länsstyrelsen i frågor som rör pilotområdets utveckling. Ökad kunskap och förståelse för de olika aktörernas roller, ansvar och möjligheter.
 • Testa nya metoder för lokalt medborgardeltagande, till exempel alternativa mötesformer, mobila planeringslaboratorier och webbaserade metoder.
 • Verka för att näringsliv, lokala aktörer och intressenter själva kan vara en aktiv part i Arkösunds utveckling genom att initiera mötesforum och sammankalla till träffar under projektperioden.

Fysisk planering:

 • Ett utökat kunskapsunderlag om användningen av mark- och vattenområden som underlättar för kommande fysisk planering inom pilotområdet.
 • Starta exploateringsprojekt för Arkösunds camping och Arkösund centrum. Detaljplaneringen drevs som ett parallellt projekt hos samhällsbyggnadskontoret.
 • Kartlägga befintligt planeringsunderlag och komplettera med nytt där kunskap saknas.

Projektet pågick i 36 månader. Projekttid var 1 januari 2018 – 31 december 2020.

Coast4us var ett Interreg-projekt, som finansierades av EU Central Baltic-programmet.

Havs- och kustområden har stor betydelse för flera verksamheter och står inför liknande utmaningar för miljö och fysisk planering i Östersjöregionen. De ökande kraven på att utnyttja dessa områden skapar potentiella konflikter med andra intressen, såsom bevarande av naturresurser och ekosystemtjänster. Det är viktigt att olika värderingar och intressen erkänns i havs- och kustplanerna för att nå långsiktig hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Syftet med projektet Coast4us var att ta fram förbättrade planeringsunderlag för kust och skärgård utifrån kommunens behov och ta fram nya underlag där det saknades.

Tanken med projektet var att utveckla en helhetssyn i planeringspro­cessen genom att involvera aktörer av olika intressen och tillsammans skapa hållbara havs- och kustområdsplaner. Nya metoder och strategier kom att utvecklas och utvärde­ras för att visualisera olika värderingar och intressen och förbättra lokalt deltagande för att göra dem mer effektiva och hållbara.

I projektet ingick 15 parter från 4 länder:

 • Sverige (Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Hela Sverige ska leva, Coompanion Östergötland, Linköpings universitet och Aspöja Fastigheter AB).
 • Åland (Ålands landskapsregering och Kökar kommun).
 • Lettland (Carnikavas kommun, Salacgriva kommun och Rigas tekniska universitet).
 • Estland (Saaremaa kommun/Ösel och Tallinns tekniska universitet)

Det här har Norrköpings kommun genomfört för Arkösund

Kommunens mål var att börja arbeta med två detaljplaner, en för Arkösunds centrum och en för Arkösunds camping. Kunskapsunderlag, verktyg och metoder togs fram för att underlätta och spara tid i planprocessen. Ett annat mål var att utveckla orten för turism och besökare samt förstärka tillgängligheten till skärgården och friluftslivet.

De initiala syftena med planerna för:

 • Arkösunds centrum var att förtäta centrala Arkösund med bostäder, verksamheter, torg och service. Utreda möjligheten till en kanal mellan Beckmansviken och Lindöviken.
 • Arkösunds camping var att utveckla campingområdet med bland annat fler uthyrningsstugor och fler uppställningsplatser för husbil. Utreda småbåtshamnen som pekats ut i översiktsplanen.

Förutom att ta fram nya detaljplaner för delar av Arkösund, skedde utveckling tillsammans med lokala krafter. Ett flertal medborgardialoger har genomförts för att ge kunskap och synpunkter från lokala experter och olika målgrupper.


Detta har hänt i projektet för Arkösund
Under projektets tre år har det hänt en hel del. Här är en sammanställning av det som Norrköpings kommun har ansvarat för:

 • Detaljplaner för Arkösunds centrum samt Arkösunds camping är påbörjade.
 • 3D-flygfotografering över Arkösund.
 • Animerad flygfilm av 3D-fotografier.
 • Arkitektförslag på Arkösunds centrum, med tillhörande 3D-modell på utformningsförslag.
 • Naturinventering av grunda vikar, Västra Lindöviken, Beckmansviken och Badholmarna.
 • Kulturinventering av kulturmiljön, byggnader i Arkösund och Jonsbergs socken. Kvalitetssäkrat äldre inventeringsmaterial från 1990-talet och byggt upp en kunskapsbank och beredskap inför framtida bygglovs- eller planärenden.
 • Antikvarisk förundersökning med byggnadsinventering för ett kulturhistoriskt underlag.
 • GIS-lager kring kulturmiljön med underlag från kulturmiljöinventeringarna och den antikvariska förundersökningen. GIS-lagren ger förbättrat handledarstöd i kommunens digitala karta DIKA för att stärka kopplingen mellan det inventerade och klassificerade kunskapsunderlaget och Plan- och bygglagen.
 • Geoteknisk utredning för förstudie kanal, hamn och bro samt bostäder – kompletterad med utredning, geoteknik och dagvatten.
 • Hållbarhetsanalys med framtidsscenarios för ortsutveckling.
 • Kontakter med etablerare och intressenter har tagits.
 • Jobbskuggning – erfarenhetsutbyte av fysisk planering inom projektet.
 • Enkät vid Sjöräddningens dag i Arkösund.
 • Flera dialogmöten med Öppet Hus i Arkösund.
 • Walk and talk-möte med fastighetsägare kring Liss Lindökanalen.
 • Nätverksträff med entreprenörer.
 • Möte med unga kommunutvecklare.
 • Samverkansmöten i Arkösundsgruppen, gruppen består av representanter från Arkösund och kommunen.
 • Samverkansmöten med parter i Coast4us.
 • Möten med kommunala politiker.

Projektledare Coast4us Norrköping
Ingela Granqvist
Landsbygdsstrateg
E-post: ingela.granqvist@norrkoping.se
Tfn: 011-15 15 06

Ordförande styrgrupp
Per Grundtman
Enhetschef
E-post: per.grundtman@norrkoping.se
Tfn: 011-15 19 69


EU-logotyp

Filmer

Flygfilm över Arkösund.

Resultat av Coast4us i Arkösund.