Avveckling av 2G/3G- och kopparnäten

Fram till 2027 pågår en avveckling av de äldre mobilnäten och kopparnäten i Sverige. I Norrköping förväntas avvecklingen av 2G/3G-näten vara klar senast i slutet av 2025.

Just nu släcks 2G- och 3G-nät ned över hela världen. Den kraftigt ökade efterfrågan på särskilt datakommunikation gör att nyare tekniker som 4G och 5G behöver breda ut sig. De gamla 2G- och 3G-näten, tillsammans med kopparnäten, har varit en integrerad del av samhället och har använts på bred front för att ansluta viktiga funktioner. Dessa inkluderar olika former av larm, övervakning, styrning och datainsamling.

Avvecklingen är redan påbörjad

Under 2025 och 2026 kommer de äldre mobil- och kopparnäten i Sverige att avvecklas för att ge plats åt ny teknik. Redan nu har alla operatörer påbörjat avvecklingen av 2G/3G-näten, och Telia stänger gradvis sitt kopparnät, kommun för kommun. I Norrköping förväntas 2G/3G-nätet vara helt utfasat innan slutet av 2025.

Tjänster och produkter som är beroende av 2G/3G eller kopparnätet kommer i samband med avvecklingen att sluta att fungera. De måste därmed anpassas eller bytas ut snarast möjligt.

2G/3G- och kopparnäten har funnits länge och används allmänt i samhället för att ansluta olika viktiga funktioner. Inom offentlig verksamhet används näten för att stödja trygghetslarm, övervakningsutrustning, mätutrustning, portar, bommar, hisslarm och inomhustäckningsrepeatrar (som ofta finns i kommunala byggnader och sjukhus, bland annat).

Men efter 2025, när 2G/3G-näten fasas ut, och år 2026, när kopparnätet tas ur bruk, kommer vi inte längre kunna förlita oss på dessa nät. Funktioner som är anslutna till dem kommer helt enkelt att sluta fungera. Tjänster och produkter som är beroende av dessa tekniker kommer därför att behöva anpassas eller bytas ut för att fortsätta fungera efter att näten har avvecklats.

Exempel på hur verksamheter påverkas av avvecklingen

Det finns många produkter som är uppkopplade mot de gamla näten och därmed kan sluta fungera när avvecklingen genomförs, till exempel:

  • Larmtjänster, som inbrotts- och hemtjänstlarm
  • Spårsändare
  • 3G-videosamtal – exempelvis för personer med hörselnedsättning
  • En mängd enklare typer av mobiltelefoner, så kallade funktionstelefoner (feature phones)
  • Trygghetslarm¨
  • Trygghetstelefoner
  • Låsmekanismer

Avbrott i trygghetslarm och liknande är särskilt allvarligt eftersom det kan få allvarliga konsekvenser att larm inte går fram. Förtroendet för tjänsterna urholkas också vid avbrott.

Det är viktigt att börja framtidssäkra all utrustning och alla tjänster redan nu. Upphandlingar av nya system är tidskrävande och det kan bli väldigt bråttom om beredskap saknas.

Ett första steg är att du som bor i Norrköping ser över vilken utrustning du har hemma. Använder du till exempel en äldre telefon? Har du en larmtjänst med SIM-kort? Kontakta tjänstens leverantör om du är osäker och se till att du uppgraderar din utrustning i god tid.

Både kommunala verksamheter och privata aktörer i Norrköpings kommun behöver se över tjänster och befintliga tekniska kommunikationslösningar för att bli oberoende av 2G/3G och kopparnätet. Nya system eller utrustning som är beroende av dessa tekniker bör inte införas. Om sådana system ändå behöver implementeras, bör avtalet inkludera en plan för uppgradering innan slutet av 2025 respektive 2026.

För att uppnå detta mål krävs samverkan med leverantörerna, eftersom många tjänster upphandlas som paket där uppkopplingen ingår. Leverantörerna har i första hand ansvaret för att dessa tjänster fungerar korrekt. Det är viktigt att ställa krav på funktion i upphandlingarna istället för att specificera en särskild teknik (exempelvis 4G).

Några rekommendationer

  • Verksamheter och näringsidkare behöver ta ett ansvar för att inventera och tillsammans med sina partners och leverantörer uppgradera sin utrustning. Mobiloperatörerna har inte fullständig kännedom om alla mobilabonnemang och SIM-kort som används. Ett användbart tips är att gå igenom alla abonnemang din verksamhet har och identifiera hur de används för att effektivisera hanteringen av mobilkommunikationen.
  • Ta fram en uppgraderingsplan för era lösningar och användare. Se över vilka behov ni har, det är inte nödvändigtvis så att system måste bytas 1 mot 1. Det finns flera olika lösningar med 4G/5G men även andra tekniska alternativ som kan passa era behov. Tänk på skiftet som en möjlighet att byta till mer effektiva och kostnadseffektiva system. Genom att förbereda en plan i god tid kan ni dra nytta av övergången för att driva er organisations digitalisering mot bättre och säkrare tjänster.
  • Säkerställ hur er befintliga teknik kravställts i tidigare upphandlingar och om det ingår i kontraktet att leverantören av produkten/tjänsten står för utbyte av utrustning.

2G

2G-nätet stängs för alla operatörer senast årsskiftet 2025/2026.

3G

Avvecklingen pågår redan nu och successivt fram till år 2025. Mobiloperatörernas planer varierar något.

4G

4G-nätet moderniseras och ersätter 2G/3G i många områden, med samma eller bättre täckning.

5G

Utbyggnad av 5G-nätet pågår nu och kommer ta fart i och med tilldelning av nya frekvenser.

PTS (Post-och telestyrelsen) planerar att tilldela nya frekvenstillstånd för tiden 2026–2040 genom en auktion som genomförs år 2023. Det gäller bland annat de två frekvensband som idag används för 2G/3G men som senare kommer att användas för 4G och 5G.

Kopparnätet

Telia har aviserat att hela nätet beräknas vara avvecklat i hela landet till år 2026, tätorter inkluderade. Stängningen sker löpande och kommuner får information 12–16 månader innan nätet ska stängas. Läs mer om stängningen på Telias webbplats:

Läs mer om framtidens nät på telia.se

Det återstår knappt två år innan 2G/3G-nätverket och tre år innan kopparnätet helt fasats ut. Det är viktigt att ta hänsyn till tidsåtgång för inventering, dialog med leverantörer och långa leveranstider. På grund av den nuvarande komponentbristen kan det ta tid innan de nya systemen är på plats.

Många verksamheter är särskilt känsliga för avbrott, som exempelvis trygghetstelefoner som måste vara fungerande. Vi rekommenderar därför starkt verksamheter och näringsidkare att så snart som möjligt påbörja en grundlig inventering av sin verksamhet.

Ja, det säljs fortfarande utrustning som är beroende av dessa tekniker. Det är därför viktigt att säkerställa vid upphandlingen att det inte är den gamla tekniken som används.

Adda Inköpscentral hjälper kommuner och regioner med strategisk försörjning och inköp. Har du köpt produkter genom Addas avtal och vill veta mer om hur dessa påverkas har Adda mer information på sin webbplats:

Läs mer om ramavtal och och avtalskategorier på adda.se

Privatpersoner

Om du som privatperson har frågor om avvecklingen ska du kontakta din leverantör av mobila tjänster och internettjänster.

Du som driver en kommunal eller privat verksamhet i Norrköping

I alla regioner finns en utsedd person med rollen som regional bredbandskoordinator. Dessa koordinatorer arbetar för att förbättra samordningen av bredbandsfrågor, bland annat genom att ge stöd till kommuner och privata aktörer, kartlägga behov och främja samverkan.

Om du som driver verksamhet i Norrköping har frågor som rör 2G/3G och kopparnätet, bör du kontakta den regionala bredbandskoordinatorn. Det gäller både för kommunala och privata aktörer. Bredbandsforum har tillgång till kontaktuppgifter för samtliga bredbandskoordinatorer.

Läs mer om regionala bredbandskoordinatorer på bredbandsforum.se

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00