Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Det vi uppfattar som buller varierar från person till person och kan bero på typen av buller och individens käns­lighet.

Alltför höga ljudnivåer ger ett buller som kan skada vår hörsel. Även annat buller påverkar oss och kan ge upphov till stress, trötthet och allmän olust.

Arbeten på en byggarbetsplats kan ibland orsaka störande buller. Ta i första hand kontakt med företaget som utför arbetet om du störs av buller från en byggarbetsplats. Information om vem som är ansvarig för ett bygge (byggherre) kan du få från enheten bygglov på telefon 011-15 00 00. Om du inte får gehör för dina synpunkter hos byggherren kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa.

Normal arbetstid för störande arbete utomhus är mellan 07.00 och 19.00 på vardagar. Övriga tider och på helger ska ljudnivån vara lägre.

Om du störs av buller

Tala först med den som orsakar störningen om du tror att du vet var bullret kommer ifrån. Om störningen trots det fortsätter och du hyr din bostad, bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse. De flesta större fastighetsägare har någon typ av störningsjour.

Ibland kan det vara svårt att veta vem eller vad som orsakar bullret. Får du inte hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret avdelning miljö och hälsa. Vi gör en bedömning av vilka utredningar och åtgärder som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att kräva.

Lämna klagomål inom miljö, hälsoskydd och livsmedel

När vi har fått in ditt klagomål kontaktar vi oftast dig för att få mer information. Om vi bedömer att klagomålet kan vara befogat enligt miljöbalken, kontaktar vi din fastighetsägare eller den som orsakar problemet. Efter det får fastighetsägaren eller den som orsakar problemet några veckor på sig att ta hand om klagomålet och sedan redovisa för oss vad som gjorts för att lösa problemet. Vi skickar även ut blanketten som du fyllt i så att den som orsakar problemet får ta del av det du skrivit.

När fastighetsägaren, eller den som orsakat problemet, har gjort åtgärder måste du kontakta oss igen om du fortfarande tycker att problemet finns kvar. Om vi inte hör något mer från dig antar vi att problemet har löst sig och vi avslutar ärendet.

Kontakta oss igen om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med åtgärden ska du kontakta oss igen så gör vi en ny bedömning av ärendet. I vissa fall gör vi en inspektion hemma hos dig. Vi utför ingen mätning utan gör en bedömning om ärendet ska tas vidare. Vi kan då ställa krav på fastighetsägaren att göra en utredning kring vad som orsakat olägenheten. Om vi bedömer att klagomålet är obefogat avslutar vi ärendet. Då kan du få ett beslut som du kan överklaga.

Olika typer av buller

Nedan kan du läsa mer om olika typer av buller och vad som gäller vid störningar:

Musik är ofta trevligt, men ibland är det inte lika behagligt när tonerna kommer från närliggande restauranger och evenemangsplatser och stör dig i din bostad. Musik innehåller ofta basljud, som lätt sprider sig långa sträckor i en fastighet och kan upplevas som störande av många. Musik är dessutom tonalt av karaktären, det vill säga enskilda toner och frekvenser kan lätt urskiljas. Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

För att bedöma om musikbuller innebär en olägenhet för människors hälsa används Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Då ljud från musikanläggningar upplevs mer störande än annat buller är folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA i ekvivalent nivå. Riktvärdena ska användas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum) i bostäder.

Verksamhetsutövaren har ansvaret för att de boende inte störs av musikbuller och kan bli tvungen att utreda den egna påverkan på omgivningen. Det kan vara i form av bullermätningar i eller utanför en boendes bostad. Visar utredningarna att riktvärden överskrids kan nästa steg bli att verksamhetsutövaren tvingas vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna. Allt på verksamhetens bekostnad.

Även om fastighetsägaren har ett ansvar att se till att bostaden är i ett sådant skick att den uppfyller gällande normer och standarder för boendemiljö så är det ändå verksamhetsutövaren som alstrar bullret som har det primära ansvaret för att störningarna upphör.

Störs du av musik ska du i första hand prata med den verksamhet som spelar eller ansvarar för den störande musiken. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att sänka ljudnivån och åtgärda störningen. Det kan vara så att verksamheten inte uppmärksammat att deras musik uppfattas som störande av närboende. Om du inte får något gehör för dina synpunkter efter en tid, så kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret avdelning miljö och hälsa.

Information om höga ljudnivåer Pdf, 190.8 kB.

Arbeten på en byggarbetsplats kan ibland orsaka störande buller. Ta i första hand kontakt med företaget som utför arbetet om du störs av buller från en byggarbetsplats. Information om vem som är ansvarig för ett bygge (byggherre) kan du få från enheten bygglov på telefon 011-15 00 00. Om du inte får gehör för dina synpunkter hos byggherren kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa.

Normal arbetstid för störande arbete utomhus är mellan 07.00 och 19.00 på vardagar. Övriga tider och på helger ska ljudnivån vara lägre.

För dig som är byggherre

Buller från byggarbetsplatser kan bli störande för närboende, till exempel genom att nattsömnen påverkas, eller att ljudnivån i ett bostadsrum blir för hög. På en byggarbetsplats utförs många olika typ av arbeten med många olika maskiner, och bullret är starkt kopplat till detta.

Det är viktigt att planera arbetsplatsen och transportvägar noga så att omgivningen störs så lite som möjligt. Bullret varierar också under byggtidens gång, men vi vet att sprängning och grundläggningsarbeten ofta är besvärande för de som bor nära.

Polistillstånd kan krävas!

Tänk också på att det krävs tillstånd från polisen för att utföra bullrande arbeten (exempelvis pålning, stenkrossning och nitning) som kan störa människor på offentliga platser. Detta regleras av de lokala ordningsföreskrifterna i Norrköpings kommun. Du ansöker om polistillstånd via polisens hemsida.

Tips att tänka på!

Minska risken för störningar i omgivningen genom att:

  • Ställ miljö- och bullerkrav redan i upphandlingen för att kunna välja metoder som ger minst buller.
  • Ta reda på hur mycket buller arbetet kommer att medföra och se till att dämpa bullret.
  • Utför de mest bullrande momenten när det är minst troligt att störa omgivningen, det vill säga under dagtid, på vardagar.
  • Informera närboende skriftligt om arbetet i god tid innan det börjar. Det är till exempel viktigt att informera om när arbetet kommer att starta respektive sluta, aktuella veckodagar (vardagar, helger etc.), aktuella arbetstider under dygnet samt vem som kan kontaktas för att svara på frågor. Tänk på att det alltid är bättre att informera för mycket än för lite!

Vilka regler finns om byggbuller?

Riktvärden finns i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, 2004:15. Mer information om den finns på naturvårdsverkets hemsida!

Trafikbuller påverkar vår hälsa, vårt välbefinnande och livskvaliteten. Trafikbuller kan störa eller hindra vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning och utevistelse. Detta kan skapa irritation och stress.

Vid klagomål på buller från spårväg eller gatutrafik vänder du dig till samhällsbyggnadskontoret. När det gäller statliga vägar eller järnvägar vänder du dig till Trafikverket.

Här kan du lämna ditt klagomål till samhällsbyggnadskontoret

Vad säger lagen om buller?

Kraven på ljudmiljön i och kring bostäder regleras i Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13), Naturvårdsverkets riktvärden för buller och förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Riktvärden finns också för ljudnivåer inomhus samt utomhus på uteplatser eller balkonger.

Bygglagstiftningen ställer krav på byggnadens konstruktion och utformning. En fastighet är godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförandet eller ombyggnaden. Man kan inte ställa högre krav på ljudisolering i efterhand, även om kraven på isolering har ökat för byggnader som byggts senare. Även Boverket har information om buller på sin webbplats.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping