Efter beslut om bostadsanpassning

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag, läs igenom hela beslutet och medföljande bilagor. Har du frågor är du välkommen att kontakta din handläggare.

  1. Det här gäller alltid
  • Det är den ansökande som ansvarar för bostadsanpassningen, oavsett var i bostaden den är placerad.
  • Kommunen beslutar om bidragets storlek utifrån inkommen offert.
  • Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen
  • Du ska alltid spara ditt beslut

Om du är nöjd med beslutet

Är du nöjd med beslutet ska du anlita en entreprenör som utför anpassningen. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Du är beställare av arbetet och konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och utförande entreprenör.

Du väljer själv vilken entreprenör som ska anlitas. Väljer du någon annan än den entreprenör som lämnat den bidragsgrundande offerten ska du kontakta din handläggare för mer information.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska alltid skickas till Samhällsbyggnadskontert, Bostadsanpassning som skickar ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten utan dröjsmål.

Överklagandet måste ha inkommit till oss senast tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Om det inte har inkommit i tid avvisas det.

Skicka ditt överklagande till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, bostadsanpassning
601 81 Norrköping

Utbetalning av bidrag

När din bostadsanpassning är klar och du är nöjd med entreprenörens arbete kan ditt bidrag betalas ut. Det sker efter att handläggaren tagit del av fakturor/kvitton för anpassningen samt bilder på färdig anpassning. Vid mer omfattande anpassningar gör handläggaren ofta en slutkontroll på plats innan bidraget betalas ut.

Återbetalning av bidrag

Kommunen kan endast kräva återbetalning av bidrag helt eller delvis i följande två fall:

  • om den som har mottagit bidraget har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp.
  • om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping