Tomträtt

Tomträtt innebär att du har rätt att använda en tomt utan att äga den. Norrköpings kommun äger marken och du betalar en avgift till kommunen för att du nyttjar den. Tomträttsinnehavaren äger alltså byggnaden och kommunen marken.

För att nyttja din tomträtt betalar du varje år en avgift till kommunen. Avgiften kallas för tomträttsavgäld.

Avgälden ändras eller omprövas vart tionde eller vart tjugonde år beroende på vad som står i ditt senaste ändringsavtal till tomträttskontraktet. I god tid innan ändringen (drygt 1 år) får tomträttshavaren ett ändringsavtal med vad den nya avgiften blir.

Hur stor din tomträttsavgäld blir beror delvis på hur högt ditt marktaxeringsvärde är. För en enbostadsfastighet (småhus) där marktaxeringsvärdet är 850 000 kronor och som omprövas 2022 blir den nya avgiften 1 417 kr i månaden under kommande 10-årsperiod.

Det är samhällsplaneringsnämnden som beslutar om vilka avgifter som ska gälla. Läs mer i nämndbeslutet här. Pdf, 458.5 kB.

Avgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som dina räntekostnader.

Som tomträttsinnehavare har du rätt att till sälja eller på annat sätt överlåta tomträtten så länge du följer villkoren i tomträttskontraktet.

Om du ska sälja eller överlåta tomträtten ska du meddela detta till Norrköpings kommun och skicka in en kopia på överlåtelsehandlingen.

E-post: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Brev:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering
601 81 Norrköping

Många tomträttshavare vill äga marken istället för att ha en tomträtt, och är därför intresserade av att köpa fastigheten av kommunen. Detta kallas att man friköper sin tomträtt.

Om du har en tomträtt inom Norrköpings kommun som är upplåten med småhus, det vill säga privatbostad som villa, radhus eller kedjehus, har du möjlighet att friköpa tomträtten av kommunen. Det är bara du som tomträttshavaren som kan friköpa.

Kommersiella tomträtter inom kommunen, som till exempel industritomträtter, går inte att friköpa.

Vad kostar det?

För att köpa loss sin småhustomträtt och bli lagfaren ägare till fastigheten, är priset för närvarande 75 procent av det marktaxeringsvärde som är fastställt för fastigheten året före friköpet. Genomförs köpet 2023 är det 2022 års fastställda marktaxeringsvärde som priset ska beräknas på.

Marktaxeringsvärdet fastställs genom att dra bort byggnadsvärdet från det totala taxeringsvärdet. Kontakta Skatteverket för mer information kring marktaxeringsvärdet.

Kontakta Skatteverket för mer information kring marktaxeringsvärdet.

Övriga kostnader

Vid friköp av tomträtten tillkommer, utöver köpeskillingen, även andra kostnader. De kostnaderna är stämpelskatt, expeditionsavgift samt eventuell kostnad för dödning av pantbrev. Kontakta Fastighetsinskrivningen för mer information om dessa kostnader.

Hur går det till?

För att friköpa din tomträtt ska du göra en intresseanmälan. Din intresseanmälan är inte bindande.

Friköp kan ske vid valfritt kvartalsskifte. Kvartalsperioderna är 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Du behöver lämna din intresseanmälan senast två månader innan kvartalsskiftet då du önskar friköpa din tomt. Exempel: Ska friköpet ske i 1 juli måste din anmälan ha kommit in till kommunen senast den 1 maj.

När kommunen tagit emot din intresseanmälan räknas priset på tomträtten ut och då beslutar du om du vill gå vidare med köpet.
Efter att ha fått friköpet bekräftat från kommunen kommer ett köpekontrakt att upprättas och skickas ut för underskrift. Efter undertecknande ska båda exemplaren av köpekontraktet skickas tillbaka för kommunens påskrift. Därefter skickas en faktura på köpeskillingen till tomträttshavaren. När köpeskillingen är betald, och eventuella villkor för försäljningen är uppfyllda, skickar kommunen tillbaka underskrivet köpekontrakt.

När du får tillbaka köpekontraktet måste du söka lagfart hos Fastighetsinskrivningen. Kontakta Fastighetsinskrivningen eller din bank för mer information om detta.

Påverkas fastighetsskatten vid ett friköp?

Den som innehar en fastighet med tomträtt ska betala fastighetsskatt både för huset och tomten, det vill säga på fastighetens hela taxeringsvärde. Vid ett friköp påverkas inte fastighetsskatten.

Vill du veta vad det kostar att friköpa din tomträtt?

Gör en intresseanmälan via e-post eller brev till nedanstående adress. Märk anmälan med "friköp" och uppge fastighetsbeteckning, tomträttsinnehavarens namn, adress samt telefonnummer.

En intresseanmälan är inte bindande.

Vi behöver din intresseanmälan två månader före valt tillträdesdatum. Exempel: Ska friköpet ske i början av juli måste din anmälan ha kommit in till kommunen senast den 1 maj.

E-post: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Brev: Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering
601 81 Norrköping

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Markförvaltningen