Värmepumpar

En värmepump dimensioneras efter husets effektbehov och energiförbrukning. Den ger 2–3 gånger mer energi än vad den själv förbrukar, beroende på vilken typ av värmepump det är.

Värmepumpar fungerar bäst i lågtemperatursystem där radiatorvattnet inte överstiger 50 grader.

Till bergvärmepumpar borrar man ett hål med en diameter på mellan 110–190 mm i berget och vanligtvis 70–150 m djupt.

En kollektorslang förs ned med en köldbärarvätska som fångar upp värmen. Vanligtvis kan man få upp mellan 30–40 W/m.

Bergvärme är den värmekälla som ger bäst och jämnast värmeutbyte under året per meter kollektorslang.

Det här systemet fungerar som luftvärmepumpar, men man tar i stället värme från den utgående ventilationsluften.

Frånluftsvärmepumpar är lönsamma i hus upp till 170–200 kvm. Dagens frånluftsvärmepumpar har inte kapacitet att kyla ned frånluften till cirka 5 grader och kan därför inte ta tillvara på all värmeenergi ur frånluften.

Frånluftvärmepumpen kräver ett fläktstyrt ventilationssystem. Det är viktigt att man har ordentligt underhåll av ventilationen för att få en bra verkningsgrad på värmepumpen.

Värmen utvinns ungefär på samma sätt som vid ytjord, men här läggs slangen ut i bottensedimentet i en sjö. Värmeutbytet är något bättre än för ytjord.

Värmen tas ifrån uteluften, vilket är det billigaste värmepumps-systemet. Nackdelen är att temperaturen varierar starkt under året och dygnet. Det betyder att uteluftvärmepumpen spar mindre energi ju kallare det är utomhus.

I dag klarar luftvärmepumpar värmeförsörjningen ned till cirka –10 graders utomhustemperatur utan hjälp från radiatorer.

Här tar man tar tillvara värmen som finns i ytjorden. En 200–400 meter lång kollektorslang grävs ned på cirka en meters djup i marken utanför huset. Mellanrummen mellan slangens dragning fram och tillbaka skall minimum vara 1–1,5 meter. Här kan man få ut cirka 20 W/m slang.

Anmälning och tillståndsplikt

Kom ihåg att du i god tid ska anmäla till byggnads- och miljöskydds­nämnden innan du installerar en värmepump som utvinner energi ur berg, mark eller vatten.

Det krävs tillstånd för installation av värmepump inom vattenskyddsområde. Vi tillåter inte placering av energibrunn inom primär skyddszon vid grundvattentäkt.

Information om anmälan av små värmepumpar Pdf, 335.2 kB.

Vattenskyddsområden på Nodras webbplats

Har värmepumpen en uttagen effekt större än 10 megawatt ska den istället prövas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

E-tjänster

Installation av värmepump

För att använda vår e-tjänst loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja fortsätta senare genom att gå in och på "Återuppta sparade ärenden" längst upp på sidan.

Ansök eller anmäl installation av bergvärme, jordvärme eller sjövärme i vår e-tjänst:

Installation av värmepump


Ska du söka tillstånd om installation av värmepump för ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I slutet av e-tjänsten får du ange att du söker som företag och får då fylla i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar ansökan blir därmed företagsombud i företagets ärende.

Granneyttrande

För att använda vår e-tjänst loggar du först in med din e-legitimation. I nästa steg behöver du ha din grannes ärendenummer och fastighetsbeteckning för att kunna lämna yttrande.

Har din granne frågat dig om dina synpunkter angående placering av borrhål kan du lämna dina synpunkter i vår e-tjänst:

Granneyttrande

Avgift för anmälan och tillstånd

Debiteras enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige i Norrköping.

Taxa för prövning och tillsyn - Miljöbalken, Strålskyddslagen Pdf, 1.3 MB.

Tänk på att brunnsborrare som anlitas ska vara certifierad och ha en ansvars- och miljöförsäkring.

Sök lista på certifierade borrare - SP-koncernens webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping