Skadestånd stadsmiljö

Om du har orsakats skada när du vistats eller färdats på vägar och gator där kommunen är väghållare eller på gång- och cykelbanor samt övrig mark som är kommunens kan du ställa krav på ersättning, så kallat skadestånd.

Vad kan du få skadestånd för?

Skadan kan vara person-, sak- eller fordonsskada. En förutsättning är att samhällsbyggnadskontoret eller vår anlitade entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Om du är osäker på om Norrköpings kommun ansvarar för skötseln av ytan - kontrollera gärna genom vår karttjänst. Exempelvis ansvarar fastighetsägaren för renhållning och halkbekämpning på gångbanan utanför sin fastighet.

Vilket ansvar har kommunen?

Norrköpings kommun ansvarar för att hålla kommunens vägar, gator samt gång- och cykelbanor och övrig mark i ett tillfredsställande skick genom underhåll och andra åtgärder.

All drift och underhåll av vägar och gator samt gång- och cykelbanor, övrig mark, sköts av entreprenörer. De har till uppgift att åtgärda brister som upptäcks vid en egen inspektion eller efter felanmälan från allmänheten.

Observera att enskild fastighetsägare ansvarar för renhållning och halkbekämpning på hela trottoaren, saknas trottoar så gäller 1,5 meter från fastighetsgräns och ut. Det är tyvärr inte möjligt för entreprenören att ha ständig bevakning av alla kommunens ytor. Skador kan uppstå snabbt och oftast får entreprenören kännedom om det först när en skada har inträffat.

Vilka är dina skyldigheter som trafikant?

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden. På sträckor med varningsskyltar får du som trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten och under rådande väderlek måste du vara extra försiktig.

Möjlighet att få skadestånd

För att du ska få ersättning för en skada alternativt ersättning för en självriskkostnad, krävs att du kan visa att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel att vi har känt till en skada på en väg men inte åtgärdat den inom rimlig tid. Eller att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat. Det räcker alltså inte att du kan visa att din skada på något sätt har att göra med våra drift- och underhållsåtgärder för att få ersättning.

Gör så här vid en skada

1. Gör en felanmälan

Finns det brister på skadeplatsen som vi behöver känna till och som bör åtgärdas ska du anmäla det. Exempel på det är potthål i vägbanan, nedfallet träd eller undermålig vinterväghållning. Gör en anmälan via Felanmälan - Norrkoping eller på telefon 011–15 00 00.

2. Anmäl skadan till försäkringsbolag

När en skada sker ska du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag för att nyttja dina egna försäkringar. Försäkringsbolaget hanterar skadan och betalar ut ersättning enligt gällande försäkringsavtal.

3. Ansök om skadestånd till kommunen

Du kan ansöka om skadestånd via vår e-tjänst eller på blankett.

I ansökan ska du beskriva händelseförloppet, hur och var skadan uppstod samt ange utgifter i samband med skadan. Läs igenom vad som gäller innan du gör anmälan om ersättningsanspråk. Glöm inte att skriva ut och bifoga eventuella bilagor.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan via blankett Pdf, 514.7 kB.


Ansöker du via blankett ska den skickas in med eventuella bilagor till

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

Handläggning av skadestånd

När ett ersättningsanspråk kommer in gör samhällsbyggnadskontoret en skadeståndsrättslig utredning av det som har inträffat. I vissa fall lämnas ärendet över för handläggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende.