Tillgänglighet i trafik och stadsmiljö

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att göra Norrköpings trafik- och stadsmiljö mer tillgänglig för fotgängare, med särskild hänsyn till äldre och funktionshindrade. Syftet är att antalet människor i alla åldrar som kan förflytta sig på egen hand ska öka.

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö Pdf, 1.2 MB.

Norrköpings kommun bygger fortlöpande om hållplatserna. Målet är ett trafiksystem för funktionshindrade där fordon, hållplatser, informationssystem och säkra gångvägar, till och från hållplatserna, samverkar.

De nya hållplatserna har

  • väderskydd med belysning
  • hög kantsten som gör av- och påstigning bekväm och säker
  • tillräcklig bredd för att medge utfälld ramp och plats för svängande rullstol
  • ytor med taktila plattor
  • sitt- och ståmöbler.

Övergångsställen

Fotografi på ett övergångsställe.

Övergångsställen byggs med en kantsten som har höjden sex cm, vita plattor och förstärkt belysning för synsvaga. Övergångsställena har också en ramp för rullstolar, rullatorer och barnvagnar.

Soffor och vilplatser

Fotografi på en bänk. Bredvid bänken finns en soptunna och promenaden syns i bakgrunden. 

Soffor och vilplatser ska ha rygg och armstöd. Gamla soffor som renoveras kompletteras med armstöd.

Trappor och ramper

Fotografi på en utomhustrappa med metallräcken.

Trappor och ramper ska kontrastmarkeras och kompletteras med ett räcke om det saknas.

Lutningar, mindre nivåskillnader och ojämn markbeläggning

Fotografi på gata med markbeläggning.

Markbeläggning.

Risken för att snubbla ska minska genom att håligheter och ojämnheter åtgärdas. Tvärlutning på gångbanor får inte vara för brant. Detta görs för att minska fallrisken.

Ränndalar

Fotografi på en ränndal.

Ränndal.

Gamla kantiga ränndalar för vattenavrinning på gångbanor byts ut mot en rundare modell.

Parkeringar för rörelsehindrade

Fotografi som visar en parkeringsplats för rörelsehindrade. 

Möjligheten att ta sig från parkeringen till gångbanan ska ses över.

För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor.

I informationsfoldern Klipp häcken kan läsa mer om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad du som tomtägare ska
göra för att förbättra den.

Foldern Klipp häcken på SKR:s webbplats