Grundkarta

En grundkarta är ett av flera underlag som används i framtagandet av en detaljplan. Grundkartan beskriver rådande förutsättningar beträffande mark och vatten, fastigheter, byggnader, anläggningar, rättigheter och bestämmelser bland annat. Objekt som påverkar detaljplanen ska finnas med i grundkartan med ett verifierat innehåll och känd aktualitet.

Grundkartan beställs av planhandläggaren tidigt i planprocessen och upprättas av Geografisk information genom uttag- och komplettering av kommunens baskarta i samarbete med kommunala lantmäterimyndigheten.

När en grundkarta tas fram kontrolleras geografisk information, fastighetsgränser och rättigheters geografiska läge samt att avtalsservitut, mm söks fram i arkiv. Detta är arbete som oftast är mycket tidskrävande.

Kontakt
Social hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret