Luftkvalitet

Här kan du följa luftkvaliteten i Norrköping i realtid, där vi mäter partiklar och kväveoxider.

Norrköping | SLB-analys

Utsläpp av luftföroreningar har minskat mycket de senaste decennierna. Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och flyktiga ämnen minskat. Trots förbättrad luftkvalitet riskerar vissa luftföroreningar att ligga på för höga nivåer, det gäller främst kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM 10).

Norrköpings kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund som också sköter övervakningen och kartläggningen av luftkvaliteten i vår kommun. På deras hemsida kan du ta del av aktuell mätdata och beräkningar för både Norrköpings kommun, och andra kommuner som också är medlemmar.

Läs mer hos Östra Sveriges Luftvårdsförbund oslvf.se

Vi mäter luftkvaliteten för att kontrollera kvävedioxid och partiklar på två mätstationer som ligger på Kungsgatan och Trädgårdsgatan.

Luftföroreningarna kommer till stor del från vägtrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar och från industrier och förbränningsanläggningar. Luftkvaliteten kan variera mycket under dygn, mängden föroreningar i luften beror framför allt på trafikens intensitet och vädret.

Miljökvalitetsnormer för luft anger en övre gräns för hur höga halter av olika ämnen får vara, och de syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Nivåerna baserar på EU-direktiv, och är satta efter att det bedöms hälsofarligt om värdena överskrids.

På naturvårdsverket.se hittar du realtidsdata av luftmätningar från hela Sverige.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping