Butängen och ny centralstation

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen planeras bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Våren 2022 enades Trafikverket och Norrköpings kommun om finansieringen kring att låta spåren gå på en bro genom Butängen och ett medfinansieringsavtal tecknades. Arbetet med att förbereda Norrköping för Ostlänken pågår just nu för fullt.

Byggstarten för Ostlänken ligger några år framåt i tiden: för Norrköpings del tidigast 2027 men planeringen och projekteringen är inne i en intensiv fas. Nu pågår förprojekteringen som ligger till grund för såväl järnvägsplan och detaljplaner. Förprojekteringen för Butängen och Johannisborg utförs av SWECO. Syftet är att skissa fram hur gator och parker ska utformas. Dessutom ska förprojekteringen visa på hur exempelvis dagvatten ska hanteras. Spåren och stationsbyggnaden kommer att ligga cirka 100 meter norrut jämfört med nuvarande centralstation i ett upphöjt läge.

Arkitekttävling för stationsbyggnaden

Stationsbyggnaden och området runt omkring kommer vara en viktig del i utvecklingen av området. Den ska både vara estetiskt tilltalande men också uppfylla många funktioner. Det handlar inte bara om tåg, utan om väldigt många människor som anländer och lämnar platsen med olika transportslag. De kan komma gående, cyklande, med spårvagn, buss eller med bil. Dessutom ska platsen vara en plats där de kan vänta, handla, fika, äta och umgås – inte bara resa.

Under 2023 planerar Norrköpings kommun att anordna en arkitekttävling för att få förslag till utformningen av den nya stationen och intilliggande stadsmiljöer. Tävlingen planeras att genomförs i samverkan med Trafikverket och Jernhusen.

Målet är att utse ett vinnande förslag ungefär ett år från det att tävlingen har startat.

Val av stationsläge

Järnvägen går på en bro. Framför bron passerar en spårvagn. Till vänster syns entrén till den nya centralstationen.

14 december 2020 beslutade kommunfullmäktige om att det är det upphöjda alternativet med järnvägen på en bro som gäller för Norrköping.

Läs mer om fullmäktiges beslut om stationen här.

Inför fullmäktiges beslut om stationsläget fanns tre alternativ att ta ställning till.

A. upphöjd järnväg på en bro
B. järnvägen i marknivå med många passager över spåren
C. järnvägen i marknivå med färre passager över spåren

Läs mer om vad de olika alternativen innebär här. Pdf, 930.9 kB.

Titta närmare på alternativen i 3D

Under perioden 16 juni till 15 oktober 2020 fanns möjlighet att lämna synpunkter på stationsalternativen. En övervägande majoritet föredrar alternativ A, där järnvägen byggs på en bro genom Butängen.

Sammanställning av synpunkter om stationsalternativen Pdf, 498.6 kB.

Mer information

Vill du fördjupa dig i vad som ligger bakom beräkningarna för vad de olika stationsalternativen kan kosta? Eller vill du veta mer om hur trafiken och möjligheterna för stadsutveckling påverkas i de olika förslagen? Då kan du läsa mer i dokumenten nedan.

Sammanställning av underlag för alternativjämförelsen Pdf, 7.4 MB.

Kvalitetssäkring av kostnadsuppskattningPDF (pdf, 2 MB) Pdf, 2 MB.

Webbsänt seminarium om Ostlänken

Relaterat