Butängen och ny centralstation

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen planeras bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Våren 2022 enades Trafikverket och Norrköpings kommun om finansieringen kring att låta spåren gå på en bro genom Butängen och ett medfinansieringsavtal tecknades. Arbetet med att förbereda Norrköping för Ostlänken pågår just nu för fullt.

Byggstarten för Ostlänken ligger några år framåt i tiden: för Norrköpings del tidigast 2027 men planeringen och projekteringen är inne i en intensiv fas. Nu pågår förprojekteringen som ligger till grund för såväl järnvägsplan och detaljplaner. Förprojekteringen för Butängen och Johannisborg utförs av SWECO. Syftet är att skissa fram hur gator och parker ska utformas. Dessutom ska förprojekteringen visa på hur exempelvis dagvatten ska hanteras. Spåren och stationsbyggnaden kommer att ligga cirka 100 meter norrut jämfört med nuvarande centralstation i ett upphöjt läge.

Arkitekttävling för Norrköpings nya centralstation

Norrköpings nya centralstation och området runt omkring kommer vara en viktig del i utvecklingen av området. Den ska både vara estetiskt tilltalande men också uppfylla många funktioner. Det handlar inte bara om tåg, utan om väldigt många människor som anländer och lämnar platsen med olika transportslag. De kan komma gående, cyklande, med spårvagn, buss eller med bil. Dessutom ska platsen vara en plats där de kan vänta, handla, fika, äta och umgås – inte bara resa. Det är viktigt att den nya centralstationen och stadsdelen är en välkomnande och representativ entré till Norrköping samt en aktiv och attraktiv mötesplats under hela dygnet.

Under 2023/2024 har Norrköpings kommun genomfört en arkitekttävling . Syftet var att få förslag på hur den nya stationen och området runtomkring kan utformas. Tävlingen arrangeras av Norrköpings kommun i samarbete med Trafikverket, Region Östergötland, Jernhusen och Sveriges Arkitekter

Inbjudan skickades ut i maj 2023. Fyra team utsågs och tävlingen startade den 12 september 2023. Förslagen lämnades in i december 2023 och du kan se dem här. Vinnaren presenterades 20 mars 2024. Det blev förslaget Railway Renaissance som vann. Förslaget har tagits fram av ett team bestående av Wingårdhs, Fredriksson Arkitektkontor, Bogl och Sigma Civil. Du kan läsa juryns utlåtande om alla bidragen här. Pdf, 1.7 MB.

Nuvarande stationsbyggnaden i förgrunden, park med träd, gräs och umgängesytor bakom, följt av korsande väg och sedan den nya stationen. Till höger om nuvarande stationsbyggnad en gata med spårvagnsspår.

Den nya stationen ligger bakom den nuvarande, med parkmiljö emellan. Illustration: Wingårdhs

Illustration på människor som befinner sig i en park med en stor pool i mitten och sittmöbler runtomkring. I bakgrunden en stor byggnad med glaspartier till väggar, vält tak i ljust trä.

Centralstationen sedd från den södra parken, enligt det vinnande förslaget. Illustration: Wingårdhs

Nu kommer arbetet med utformningen av den nya stationen i Norrköping att gå in i en mer intensiv fas med utgångspunkt i det vinnande förslaget Railway Renaissance. Kommunen och det vinnande arkitektteamet ska bearbeta förslaget i samverkan med Trafikverket och Jernhusen.

Samråd för detaljplan för stationsområdet planeras att hållas under 2024.

Val av stationsläge

Järnvägen går på en bro. Framför bron passerar en spårvagn. Till vänster syns entrén till den nya centralstationen.

14 december 2020 beslutade kommunfullmäktige om att det är det upphöjda alternativet med järnvägen på en bro som gäller för Norrköping.

Läs mer om fullmäktiges beslut om stationen här.

Inför fullmäktiges beslut om stationsläget fanns tre alternativ att ta ställning till.

A. upphöjd järnväg på en bro
B. järnvägen i marknivå med många passager över spåren
C. järnvägen i marknivå med färre passager över spåren

Läs mer om vad de olika alternativen innebär här. Pdf, 930.9 kB.

Titta närmare på alternativen i 3D

Under perioden 16 juni till 15 oktober 2020 fanns möjlighet att lämna synpunkter på stationsalternativen. En övervägande majoritet föredrar alternativ A, där järnvägen byggs på en bro genom Butängen.

Sammanställning av synpunkter om stationsalternativen Pdf, 498.6 kB.

Mer information

Vill du fördjupa dig i vad som ligger bakom beräkningarna för vad de olika stationsalternativen kan kosta? Eller vill du veta mer om hur trafiken och möjligheterna för stadsutveckling påverkas i de olika förslagen? Då kan du läsa mer i dokumenten nedan.

Sammanställning av underlag för alternativjämförelsen Pdf, 7.4 MB.

Kvalitetssäkring av kostnadsuppskattningPDF (pdf, 2 MB) Pdf, 2 MB.

Webbsänt seminarium om Ostlänken