Planavgift

Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal.

Har planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

För mer information kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Beräkning av planavgift

Om du bygger till ditt hus med mindre än 50m² eller bygger en komplementbyggnad på mindre än 50m² så tas ingen planavgift ut. Byggnad som är större än 50m² medför en planavgift som baseras på byggnadens storlek samt om det är ett nybyggnad eller tillbyggnad.

För enbostadshus finns en maxtaxa som enligt 2021 års taxa är 57 120 kronor.

Exempel på planavgift

Area

Nybyggnad

Tillbyggnad

50-75 m²

41 888 kr

19 040 kr

76-99 m²

52 360 kr

23 800 kr

100-149 m²

62 832 kr

28 560 kr

150-199 m²

83 776 kr

38 080 kr

200-299 m²

104 720 kr

47 600 kr


Nybyggnad eller tillbyggnad?

Då tillbyggnad överstiger 50% av huvudbyggnadens bruttototalarean (BTA) räknas byggnationen som nybyggnation.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping