Planavgift

Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal.

Har planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

För mer information kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Beräkning av planavgift

Om du bygger till ditt hus med mindre än 50m² eller bygger en komplementbyggnad på mindre än 50m² så tas ingen planavgift ut. Byggnad som är större än 50m² medför en planavgift som baseras på byggnadens storlek samt om det är ett nybyggnad eller tillbyggnad.

För enbostadshus finns en maxtaxa som enligt 2023 års taxa är 63 000 kronor.

Exempel på planavgift

Area

Nybyggnad

Tillbyggnad

50–75 m²

50 424 kr

22 920 kr

76–99 m²

63 030 kr

28 650 kr

100–149 m²

75 636 kr

34 380 kr

150–199 m²

100 848 kr

45 840 kr

200–299 m²

126 060 kr

57 300 kr


Nybyggnad eller tillbyggnad?

Då tillbyggnad överstiger 50% av huvudbyggnadens bruttototalarean (BTA) räknas byggnationen som nybyggnation.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping