Flytt av fordon

Om ett fordon, till exempel en bil, står parkerat på fel sätt kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet. Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen informeras om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du alltid vända dig till polisen.

Om kommunen vet vem som äger fordonet informerar de personen och förvarar fordonet i 30 dagar. Om det inte går att se vem som äger fordonet förvaras fordonet i 90 dagar och en kungörelse anslås på kommunens digitala anslagstavla.

Det är alltid ägaren till ett fordon som är ansvarig.

Kommunen kan hjälpa till att flytta fordon på privat mark om de står felparkerade eller parkerade under en väldigt lång tid. Mark- eller fastighetsägaren får själv begära att få fordonet flyttat och står själv för kostnaden av flytten.

Hur gör jag för att få hjälp med fordonsflytt på min tomtmark?

Försök kontakta fordonsägaren med en begäran om att flytta fordonet. Får du inget svar kan du skicka in en hemställan om flytt av fordon till kommunen.

Ladda ner blankett för hemställan

Skicka blanketten till:
Norrköpings Kommun
Parkeringsenheten
601 81 Norrköping

Eller via e-post till fordonsflytt@norrkoping.se

Du som ägare till ett fordon som flyttats är skyldig enligt lag att ersätta kostnaden för flyttningen och eventuella andra kostnader i samband med flytten.

Om du som mark- eller fastighetsägare begär en flytt av fordon är det du själv som står för kostnaden av flytten.

Ett fordon som förvaras på kommunens särskilda uppställningsplats lämnas inte ut förrän kostnaderna har betalats.

Lagen om flyttning av fordon

Kostnaden för bärgning av personbil samt uppställning inom Norrköpings tätort är 3 563 kr inklusive moms.

För andra fordon än personbil kan kostnaden variera. Hör av dig för att få ett kostnadsförslag.

En skrotbil, eller fordonsvrak, är ett fordon som står övergivet och har ett litet eller ringa värde.

Att överge sitt fordon eller förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken är ett miljöbrott som är straffbart med böter eller fängelse.

I första hand är det alltid ägaren fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort ett fordon. Om kommunen fraktar bort ett fordonsvrak får ägaren betala kostnaden för flyttning och skrotning.

Anmäl fordon

Har du upptäckt ett fordon som står felparkerat eller parkerat på fel sätt kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området? Anmäl det till kommunen genom att göra en felanmälan.

Eller skicka e-post till: fordonsflytt@norrkoping.se

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping