Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär, arbetsplats eller vårdinrättning.

Du som har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska vara minst sex månader.

Vem kan ansöka?

Du kan bara ansöka som förare eller passagerare. Du kan alltså inte ansöka både som förare och passagerare.

Förare

Du kan ansöka som förare om du kör bil själv.

Passagerare

Är du rörelsehindrad men inte kör bil själv kan du ansöka om parkeringstillstånd som passagerare. Du måste ha väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand och ha ett stort behov av tillsyn. Det betyder att vi också utreder din förmåga att bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam en kortare stund under tiden föraren parkerar bilen.

Svårigheter att bära

Om du bara har svårigheter att ta dig i och ur bilen eller att bära så är det inte skäl för att få ett parkeringstillstånd. Vi utreder hur svårt du har att gå med gånghjälpmedel när du inte bär.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skicka ansökan till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, PRH
601 81 Norrköping

Du behöver inte skicka med något läkarintyg tillsammans med ansökan.

Vi gör en utredning

När vi gör en utredning kontaktar vi dig via telefon eller träffar dig vid ett personligt möte på kontoret. Vid utredningen kommer vi att ställa frågor om bland annat dina svårigheter att gå. Vi behöver veta hur långt du sammanlagt kan gå med bästa gånghjälpmedel och kortare vilopauser. Om du inte använder gånghjälpmedel utreder vi orsaken till det och om det skulle påverka din gångförmåga positivt.

Ibland behöver vi ett läkarintyg

Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan du behöva lämna in ett läkarintyg eller ett gångtest. Läkarintyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyg eller gångtest kan det ta längre tid innan du får beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut

Om du får parkeringstillstånd för rörelsehindrade får du också information om hur du kan använda tillståndet och hur länge det gäller.

Om du inte får parkeringstillstånd för rörelsehindrade talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Parkeringstillståndet är personligt

Tillståndet är personligt och kan användas i olika bilar.

Förare

Som förare får du bara använda tillståndet när du själv kör bilen.

Passagerare

Om du fått ett parkeringstillstånd som passagerare får det bara användas när du själv är med i bilen vid parkering.

Parkeringstillståndet ska vara synligt

Placera tillståndet med giltighetstid och serienummer uppåt så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Du får inte använda en kopia på tillståndet när du parkerar. Placera tillståndet i bilens främre del, gärna på höger sida av vindrutan.

Parkeringstillståndet får inte lånas ut

Du får inte låna ut ditt tillstånd till någon annan, detta är missbruk. Vid upprepat missbruk spärrar och återkallar vi tillståndet. Tillståndshavaren får ett beslut om detta. Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen Östergötland.

Tillstånd upphör

Du ska lämna tillbaka ditt parkeringstillstånd när det har upphört till samhällsbyggnadskontoret, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och ger rätt till:

  • Parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
  • Parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta upp­ställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas.
  • Parkera under högst tre timmar på gågata.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).

I Norrköpings kommun gäller även:

  • Kom ihåg att alltid kontrollera om du parkerar på kommunal eller privat mark och om du ska betala avgift.
  • Avgiftsbefrielse på kommunal parkeringsplats (City-P) under högst 24 timmar.
  • Parkeringsförbud i område gäller inom hela Norrkö­pings innerstad. I detta område får rörelsehind­rade med parkeringstillstånd (om inget annat anges) parkera under högst 3 timmar i följd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller endast parkering på allmän plats, det vill säga gator och parkeringsplatser som regleras genom lokala trafikföreskrifter.

Gäller i alla EU-länder

Tillståndet gäller i alla EU-länder, mer information om vad som gäller i andra länder hittar du hos respektive lands ambassad eller hos Europeiska unionens publikationsbyrå.

Har du frågor om särskilda parkeringsplatser? Ring kontaktcenter: 011-15 00 00

Hitta parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade med hjälp av parkeringskartan

Parkeringstillståndet är en värdehandling och stöldbegärligt. Du ska därför vara rädd om tillståndet. Hantera det på samma sätt som pass och id-handling.

Om du förlorar ditt parkeringstillstånd eller om det blir stulet, ska du göra en polisanmälan och fylla i en ny ansökningsblankett. Skicka ansökningsblanketten och kopia på polisanmälan till samhällsbyggnadskontoret. Vi spärrar parkeringstillståndet och tillverkar ett nytt med samma giltighetstid. Det kan ta tid, eftersom det beror på hur lång handläggningstid vi har. Om du tappat bort ditt parkeringstillstånd, men hittar det igen måste du meddela oss.

Om du har fått en parkeringsanmärkning från Norrköpings kommun och har frågor, kontakta polisen. Om du har fått en kontrollavgift från en privat parkering och har frågor, kontakta parkeringsbolaget.

  • Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att slippa betala trängselskatt för ditt fordon. Ansökan kan gälla din egen eller någon annans bil.
  • Du måste kunna visa att du har ett parkeringstillstånd. Skicka en kopia på fram- och baksida av själva parkeringstillståndet eller en kopia på kommunens beslut.

Läs mer:

Transportstyrelsens webbplats

Skatteverkets webbplats

Om du vill ansöka på nytt ska du göra det 2-3 månader innan tillståndet upphör att gälla. Vi gör en ny utredning utifrån den situation som gäller vid det nya ansökningstillfället. Bifoga ett nytt och välliknande fotografi.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbetalda resor

Telefontider:
Måndag-fredag: 08.00-12.00