Trafiksäkerhet

Norrköpings kommun strävar efter att utforma stadens gator och miljöer så säkert som möjligt, till exempel genom:

  • hastighetsbegränsningar
  • farthinder
  • cirkulationsplatser
  • förbättrade gång- och cykelvägar
  • säkra gång- och cykelpassager.

Arbetet innebär också att informera om de trafikfaror som finns eftersom inte alla faror kan byggas bort. Målet är att inga människor ska skadas svårt eller dödas i trafiken.

Trafikåtgärderna görs utifrån flera kriterier

När vi planerar vilka åtgärder som ska genomföras tar vi bland annat hänsyn till olycksstatistik grundad på polisrapporterade trafikolyckor, trafikflöde, gatutyp (huvudgata/genomfartsgata/lokalgata) samt om det finns kollektivtrafik eller inte.

I tekniska nämndens budget finns årligen ekonomiska medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder rent allmänt men även mer specifikt för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor i kommunen.

För över 40 år sedan, 1964, startades barntrafikskolan i Norrköping. I dag utbildar vi cirka 1500 barn per år i hur de ska uppträda i trafiken. Alla förskolor som är intresserade av att ha trafikutbildning (barntrafikskola) för sina barn kan få det av oss. Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen besöker vi barnen på förskolan och informerar om trafik i ord och bild.

Den praktiska undervisningen genomför vi i Folkets Park där vi byggt upp en liten "stad" med små hus, vägar, trottoarer och övergångsställen. Där finns också ett "riktigt" trafikljus och spårvagnssignal. Allt är uppbyggt i miniatyr för att vara anpassat till barnen. Vi kan lugnt träna i denna miljö.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping