Välj rätt däck

Dubbdäck påverkar miljön negativt. Genom att välja rätt däck för dina behov kan du vara med och bidra till en bättre miljö.

Vi har alla olika förutsättningar för att hjälpa till med att skapa en bättre stadsmiljö. Det här är saker som du kan göra:

 • Gör ett aktivt val utifrån dina behov när du ska köpa nya vinterdäck.
 • Anpassa din körning och kör mer effektivt. Det ger minskat buller och färre partiklar lossnar från vägen.
 • Välj att gå eller cykla när du ska åka korta sträckor.
 • Åka buss eller spårvagn.

Hur påverkar dubbdäck miljön?

I jämförelse med dubbfri däck ger dubbdäck följande problem:

 • Partiklarna som lossnar vid slitage ger föroreningar hos mark och vatten intill vägarna.
 • Slitagepartiklarna smutsar ner fordon och ökar behovet att rengöra.
 • Mer vägunderhåll behövs på grund av ökat slitage.
 • Rullmotståndet i dubbdäcken ger ökade utsläpp av koldioxid.
 • Mer buller.

PM10-partiklar skapas av dubbdäcken

De partiklar som dubbdäcken river upp kallas PM10-partiklar. De är den luftförorening som orsakar störst problem i svenska tätorter. Studier och erfarenhet visar att det är dubbdäcken som är den främsta orsaken till de höga partikelhalterna.

Vi arbetar med att motverka spridningen av partiklarna och genomför mätningar på flera platser i Norrköpings innerstad. Norrköpings kommun uppfyller Miljökvalitetsnormen för utomhusluft. Normen säger att man inte får överskrida 50 microgram partiklar per kubikmeter mer än 35 gånger per år. Även om vi uppfyller normen fortsätter vi att jobba med problemet.

Frågor och svar om dubbdäck

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om ditt däckval och dess påverkan på miljön. Klicka på frågan du vill ha svar på så kommer du direkt till svaret.

Alla kan drabbas av irritation i luftvägarna på grund av partiklar om halterna är tillräckligt höga. De som redan har någon form av luftvägssjukdom är extra känsliga, reagerar vid lägre halter och drabbas hårdare. PM10-partiklarna försämrar barns lungutveckling, vilket ger ett sämre utgångsläge för hälsan hela livet.

Partiklarna förvärrar sjukdomar som astma och KOL

Vi människor har alla olika grad av känslighet för partiklar, men utsätts vi för höga halter kan det påverka vår hälsa. De studier som genomförts hittills tyder på att slitagepartiklar i första hand påverkar luftvägarna. Det kan bidra till försämring av astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, samt luftvägsirritation.

För att få en bättre stadsmiljö för alla gör vi följande:

 • Bevakar hur många partiklar som sprids. Vi har fasta mätstationer vid Kungsgatan och Packhusrondellen.
 • Arbetar aktivt med att uppfylla Miljökvalitetsnormen för PM10-partiklarna.
 • Väljer i största mån alternativ som är bra för miljön när vi genomför PM10-åtgärder, halkbekämpning och beläggningar.
 • Använder dammbindningsmedel för att minska partikelhalterna.
 • Sänker hastigheter vilket gör att färre partiklar lossnar.
 • Arbetar för att underlätta för kollektivtrafik, gående och cyklister.
 • Påverkansarbete för att upplysa om dubbdäckens miljöpåverkan.
 • Ett aktivt däckval och väljer dubbfria däck på våra bilar.

I Norrköpings innerstad finns problem med höga halter av hälsoskadliga inandningsbara partiklar och buller vilket utgör ett hälsoproblem.

Norrköpings kommun vill att alla som bor och arbetar i Norrköping ska kunna leva i en hälsosam miljö. Valet av vinterdäck påverkar luftens kvalitet och människors hälsa. Om färre använder dubbdäck minskar partikelhalterna.

Det är bara du som kör bil som kan avgöra om du behöver dubbdäck eller dubbfria vinterdäck. Vi informerar om om de olika däckens egenskaper. Beslutet fattar du själv genom ett aktivt val.

Ja. Dubbdäck bullrar betydligt mer än dubbfria vinterdäck. Detta märks tydligast på barmark. Vägbeläggningar med bullerdämpande egenskaper slits tyvärr ner av dubbdäcken och kostnaden för underhåll blir högre.

För dig som kör mycket i tätort är dubbfria däck för nordiska förhållanden ett bra alternativ. Men om du kör mycket på mindre vägar utanför tätorten kanske du ska välja dubbdäck om det ger dig en större trygghet.
Målet är inte att dubbdäcken ska försvinna helt från vintervägarna. Dubbarna bidrar nämligen till att rugga upp körbanan när det är is. Däremot är det ur miljösynpunkt viktigt att färre använder dubbdäck.

Is är ett förrädiskt väglag, men förekommer allt mer sällan i vår del av landet.

Om du använder dubbdäck och anser att du har behov av dem kan en rekommendation vara att inte köra med dem längre än du behöver. På våren är det många som kör med dubbdäck i tätorten trots att snön har försvunnit.

Du kan även tänka på att undvika att köra i stadsmiljö när det är barmark, om det är möjligt. Tänk även på att sänka hastigheten. Lägre hastighet gör att färre partiklar slits loss och virvlar upp.

Vägverket (nuvarande Trafikverket) har på regeringens uppdrag utrett vilka regler som bör gälla för vinterdäck i Sverige. Regeringen har beslutat att ge kommuner med luftkvalitetsproblem möjligheten att förbjuda fordon med dubbdäck på vissa gator. Eftersom Norrköpings kommun uppfyller Miljökvalitetsnormen för utomhusluft så har vi inga planer på att införa förbud mot dubbdäck för tillfället.

Alla föroreningar kan inte skyllas på dubbdäcken. Men forskare i Norden är överens – dubbdäcken är den största anledningen till de hälsoskadliga PM10-partiklarna. Andra källor till partiklar är slitage från bromsar och däck, gammal smuts och sand på gatorna samt avgaser. En del partiklar kommer med luften från andra platser och länder. Men forskningen har visat att dessa källor bidrar i ganska låg utsträckning till PM10-halterna i Sverige.

Partiklar kommer huvudsakligen från dubbdäckens slitage av vägbanan. De dagar på året då partikelhalten är som högst är dubbdäcksanvändningen orsaken till hela 80 procent av vikten av partiklarna. Halterna är som högst under senhösten, vintern och framför allt på våren då gatorna torkar upp.

Varje bilist som väljer bort dubbat till förmån för dubbfria vinterdäck bidrar till renare luft i Norrköping.

Förutom att dubbdäck bidrar till att öka halten av hälsoskadliga partiklar i luften bullrar det mer i bilen och i omgivningen när du använder dubbdäck.

Dessutom försämras kvaliteten på vägarna eftersom dubbarna sliter på beläggningen. Detta medför att kostnaderna för att underhålla vägarna ökar.

En annan viktig miljöaspekt är att det grövre slitagematerial som dubbdäcken orsakar i hög grad bidrar till nedsmutsning av bilar och hus vid vägen samt förorening av mark och vatten i vägens närhet.

Inget däck är är bäst på alla väglag. Dubbdäck och dubbfria däck har olika egenskaper.

Det som avgör är hur du kör - att du anpassar hastighet och körsätt efter väglaget. Nyare bilar har ofta antisladd- och antispinnsystem, vilket bidrar mer till att öka trafiksäkerheten än valet av vinterdäck.

Sammanfattningsvis är dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden generellt lika bra på vinterväglag som dubbdäck förutom på blankis. På detta väglag har de dubbfria vinterdäcken i allmänhet längre bromssträcka. Inget av vinterdäcken är överrepresenterat i dödsolyckor vintertid.

För dig som kör mycket i tätort är dubbfria däck för nordiska förhållanden ett bra alternativ. Men om du kör mycket på mindre vägar utanför tätorten kanske du ska välja dubbdäck om det ger dig en större trygghet.

I innerstaden är hastigheten oftast låg. Väglaget är ofta barmark eller slask. Ibland förekommer snö, men det händer sällan att det är blankis. De stora trafiklederna och gatorna i stan saltas, plogas och sandas ofta. Vid denna typ av vinterväglag är dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden lika trafiksäkra som dubbade.

Viktigt att tänka på i sammanhanget är att slitna däck har sämre grepp. Därför är det viktigt att du inför varje säsong kontrollerar att du har tillräckligt mönsterdjup på dina däck.

Det är dessutom viktigt att känna till att det är skillnad på dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden och dubbfria vinterdäck för mellaneuropeiska förhållanden. Enligt Däckbranschens informationsråd har dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden egenskaper som är generellt jämförbara med dubbade vinterdäck på vinterväglag, utom på blankis.

Dubbfria vinterdäck för europeiska förhållanden har sämre egenskaper på vinterväglag, men har de bästa egenskaperna för vått och torrt väglag.

Partiklar och andra luftföroreningar från vägtrafik orsakar en rad olika hälsoeffekter. Ingen vet exakt vad det är som gör att partiklar har de hälsoeffekter de har. Det kan handla om partiklarnas storlek, kemiska sammansättning, deras form, ytstruktur eller ytkemi. Eller en kombination. Partiklarna som rivs upp av dubbdäcken är mycket små och lätta.

Vi har alla olika grad av känslighet för partiklarna som dubbdäcken river loss. Men om vi utsätts för höga halter kan det påverka vår hälsa.

Partiklarna är så små att de kan följa med inandningsluften ner i lungorna. Människor som vistas mycket i utsatta miljöer riskerar att drabbas av sjukdomar.

De studier som genomförts hittills tyder på att slitagepartiklar i första hand påverkar luftvägarna, till exempel genom försämring av astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, samt luftvägsirritation.

En av dessa studier är från Stockholm. I den såg man att då partikelhalterna var som högst förekom det fler öppenvårdsbesök för astma och fler sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar.

Även om dubbfria vinterdäck är bättre för luften vi andas begär ingen att du ska kassera dina dubbdäck och köpa nya dubbfria vinterdäck.

Däremot kan du tänka på att inte köra med dubbdäcken längre än du behöver i vår. Och när det är dags att köpa nya vinterdäck nästa gång är det bra om du överväger om dubbfria vinterdäck är ett alternativ för dig. Om du kan välja dubbfría vinterdäck och gör det är det positivt för många.

En miljökvalitetsnorm är en lagbestämmelse som anger en övre gräns för hur höga halterna av olika ämnen får vara. Miljökvalitetsnormerna baseras på EG-direktiv, och är även inskrivna i den svenska lagstiftningen.

Nivåerna på miljökvalitetsnormen är anpassade efter när det anses bli hälsofarligt om värdena överskrids. Hälsopåverkan kan uppkomma även vid värden under gränsvärdet.

PM10-partiklar är mycket små delar av ett ämne eller ett material. De är så små att de kan hålla sig svävande i luften.

PM10 är ett samlingsbegrepp för de partiklar som är så små att de kan följa med inandningsluften ner i lungorna. De har i typiska fall en storlek på ca 10 µm eller mindre. 10 mikrometer är samma sak som 0,01 millimeter. De största partiklarna som kan tränga ner i lungorna har en diameter kring 15 µm. PM10 står för Particulate Matter 10.

Partiklarna kan komma från många källor, bland annat från vägtrafiken, industrier och slitage från vägbanor.

Byt från dubbdäck till sommardäck när du bedömer att vintersäsongen är över. Då kör du inte omkring med dubbdäck som river loss partiklar i onödan. Det är dock viktigt att du inte byter till sommardäck om det fortfarande är vinter. Sommardäck är aldrig ett alternativ till dubbfria vinterdäck. Sommardäck är inte tillåtna när det är vinterväglag.

När det är barmark och torrt väglag på senhösten, vinter och tidig vår är partikelhalten som högst. Då vägbanan ligger helt öppen river dubbdäcken loss partiklar som virvlar upp.

Undersökningar från bland annat Stockholm och Norge visar att halterna av PM10 stiger kraftigt vid dubbdäcksanvändning redan innan gatorna har sandats. Dessutom har mycket höga halter av PM10 uppmätts där det enbart används salt som halkbekämpning.

Ett dubbdäck har cirka 90 till 130 dubbar. Ju fortare du kör desto hårdare blir slagen när dubbarna träffar asfalten. Vid varje träff rivs det loss partiklar som virvlar upp i luften. Dessa är små och näst intill viktlösa och följer lätt med vindarna. Slutligen följer de med den luft vi andas in.

Nej, året-runt-däck är inte godkända som vinterdäck. När det är vinterväglag måste man ha vinterdäck.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping