Små avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa och för miljön. Därför är det viktigt att du som inte har kommunalt vatten och avlopp har en avloppsanläggning som uppfyller kravet på rening.

Om du ska anlägga ett eget avlopp behöver du först göra en ansökan hos kommunen.

Ansöka om ny avloppsanläggning eller anmäla ändringar i befintlig avloppsanläggning gör du i vår e-tjänst:

Ansöka om ny avloppsanläggning eller anmäla ändringar i befintlig anläggning

För att använda vår e-tjänst loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja fortsätta senare genom att gå in och på "Återuppta sparade ärenden" längst upp på sidan.

Ska du söka tillstånd för ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I slutet av e-tjänsten får du ange att du söker som företag och får då fylla i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar ansökan blir därmed företagsombud i företagets ärende.


Om du inte har e-legitimation kan du kontakta Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

För anmälan eller tillstånd för avloppsanläggning får du betala en avgift.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1.4 MB.


Tillkommande avgifter för tillsyn och inventering

För större reningsverk (för fler än 5 hushåll) betalar verksamhetsutövaren en årsavgift för tillsyn.


På minireningsverk genomför miljö- och hälsa kontinuerlig tillsyn. Vi tar betalt av avloppsägaren för det arbete vi lägger ner.


Vi gör löpande inventeringar av avloppsanläggningar i olika områden. Vi tar betalt från avloppsägaren för det arbete vi lägger ner. Läs mer om inventering av avlopp här.

När du har fått tillstånd för att göra en ny avloppsanläggning är det dags att börja anläggandet.

  • Om du har anlitat en entreprenör som inte är certifierad eller om du gräver själv så kommer vi att göra en så kallad anläggningskontroll innan du får avsluta arbetet. En anläggningskontroll görs när den nya anläggningen är på plats men innan den grävs igen – till exempel när man gör en ny markbädd så ska anläggningskontroll ske när alla rör och material är på plats men rörgraven eller rörgravarna fortfarande är öppna. Kom ihåg att kontakta oss i god tid inför anläggningskontroll!
  • Om du har använt en certifierad entreprenör sker ingen anläggningskontroll utan entreprenören får göra klart arbetet utan att vi kommer ut och kontrollerar.

När anläggningen är färdig så ska man, i båda fallen ovan, lämna in ett utförandeintyg. Det är ett bevis på att anläggningen är färdigställd enligt tillståndet och också en beställning av abonnemang på slamtömning.

E-tjänst för att lämna in utförandeintyget

Samhällsbyggnadskontoret inventerar kontinuerligt små (enskilda) avlopp i Norrköpings kommun. Vi inventerar inom ett bestämt geografiskt område. Området prioriteras efter avrinningsområden eller vattenskyddsområden. Alla små (enskilda) avlopp ska bli inventerade.

Inventeringens syfte
Syftet är att kontrollera hur de avloppsanordningar som finns uppfyller gällande krav och att de som inte klarar kraven blir åtgärdade.

Varför inventerar vi avlopp? 
Små (enskilda avlopp) är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet på grund av de näringsämnen och bakterier som avloppsvatten innehåller. En avloppsanläggning med dålig funktion kan leda till att vattendrag och sjöar blir övergödda men också att dricksvatten blir förorenat och människor kan bli sjuka. Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas, tas om hand och renas så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att deras avloppsanläggning lever upp till gällande krav.

Vill du veta om din avloppsanläggning klarar kraven?
Är du tveksam till hur bra ditt avlopp fungerar? Då kan du använda checklistan i broschyren Rött-gult-grönt Pdf, 643.2 kB.. Om du inte kommer fram till något resultat efter att ha gått igenom checklistan kan det vara bra att anlita en sakkunnig entreprenör för att få en bedömning.

Avgifter
Vi tar ut en avgift för den tid vi lägger ner i inventeringsärenden och det är fastighetsägaren som betalar. Här hittar ni principbeslutet om avgift

Principbeslut om avgift för avloppsinventering Pdf, 46.6 kB.

Allt du spolar ner i toaletten och bad-, disk- och tvättvatten (BDT) blir avloppsvatten. Innan vattnet kan släppas ut i vår miljö måste det renas. Det innehåller:

  • smittämnen som bakterier och virus,
  • syreförbrukande ämnen,
  • näringsämnen som fosfor och kväve samt
  • rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet.

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena både din egen och dina grannars vattentäkt och även ge upphov till störande lukt och försumpning. Dessutom kan det påverka badvattnet, fisket och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

För att hindra detta måste avloppsvattnet renas.

Avloppsvatten är en resurs
Det blir allt vanligare att betrakta avloppsvattnet som en resurs och att välja en reningsteknik som ger en god sanitär rening kombinerat med att näringsämnena återförs till kretsloppet. Det enklaste sättet är att sortera redan vid källan, genom urinsortering i toaletten eller ett torrt toalettsystem. Men det finns även andra lösningar.

Kretsloppsanpassar du ditt avlopp så minskar utsläpp av näringsämnen till våra sjöar och vattendrag samtidigt som näringsämnen återförs till jorden.

I riktlinjen för små avlopp kan du läsa hur kommunen arbetar med små avlopp.

Riktlinje för små avlopp Pdf, 532.6 kB.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping