Vatten- och avloppsplan

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

I dokumentet nedan kan du se vilka områden som prioriteras för utbyggnad till och med år 2034.

Prioriteringen görs genom att titta på hur känsligt vattendraget är och hur stor påverkan är från bebyggelsen i området. Är det många som bor i området permanent ökar belastningen vilket gör att området prioriteras i planen.

VA-plan 2022–2034 Pdf, 57.3 kB.

Åtgärder

Projektering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Nodra AB ansvarar för att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Detaljplanering

I samband med att man planerar åtgärder för vatten och avlopp i ett område görs ibland förändringar i den gällande detaljplanen. Antingen med ett tillägg till detaljplanen eller så tas en helt ny detaljplan fram.

Tillägg till detaljplan innebär att man undersöker möjligheten att utöka byggrätterna på de redan befintliga tomterna för att till exempel kunna göra om en sommarstuga till en större åretruntbostad. Då helt nya tomter ska tas fram krävs att en ny detaljplan tas fram.

Det är samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för detaljplanering inom Norrköpings kommun.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping