Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten (våra vattentäkter) finns det fastställda vattenskyddsområden i kommunen. Varje område har specifika föreskrifter.

Föreskrifter för vattenskyddsområden

Skyddsföreskrifterna reglerar hur verksamheter eller åtgärder som kan påverka vattnet får utföras inom vattenskyddsområdet. Skyddsområdet är indelat i en primär, sekundär och tertiär skyddszon och reglerna varierar beroende på i vilken av zonerna arbetet eller åtgärden ska ske. Den primära zonen är närmast vattenintaget och har därför strängare regler än sekundär och tertiär zon.

I föreskrifterna regleras bland annat hantering av petroleumprodukter, hälso- och miljöfarliga ämnen samt bekämpningsmedel. Avfallshantering, avverkning, industriell verksamhet och jordbruk måste också ske enligt skyddsföreskrifterna.

Sök tillstånd

För att göra åtgärder (till exempel gräva, avverka skog eller sprida bekämpningsmedel) inom vattenskyddsområde behöver du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd. Du gör din anmälan/ansökan via blanketterna som finns på länken nedan.

Blankett: Sök tillstånd för arbete eller yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt

Miljöbalken styr

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alltid för alla och överallt. För att säkra skyddet i ett enskilt fall finns särskilda föreskrifter.

Övriga bestämmelser som tillsammans med skyddsföreskrifterna reglerar åtgärder inom vattenskyddsområden är

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2017:5

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping