Vattentjänstplan

Nu finns ett förslag till Vattentjänstplan för Norrköpings kommun. Vattentjänstplanen är en lagstadgad plan som alla kommuner i Sverige måste ha. Kravet på att kommunen ska ha en vattentjänstplan är nytt och trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Norrköping har det senast året tagit fram kommunens första vattentjänstplan som nu är färdig för samråd.

Norrköpings kommuns vattentjänstplan visar hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra de allmänna vattenanläggningarnas funktion vid extrema väderhändelser. I planen redovisas även områden som kommunen bedömer har behov av kommunala vattentjänster och där kommunen planerar utbyggnad av den allmänna vattenanläggningen, detta beskrivs i en VA-utbyggnadsplan. VA-utbyggnadsplanen kommer att ersätta dagens VA-plan. Vattentjänstplanen ska efter samråd antas av kommunfullmäktige.

Samrådet pågår från den 24 juni till och med den 23 augusti 2024.

Samrådshandlingar

Du hittar samrådshandling, bilagor och miljökonsekvensbeskrivning under rubriken Relaterat. För information om vad de olika delarna betyder och innehåller se kapitlet Läsanvisning för vattentjänstplanen. 

Samrådsmöten

Samrådsmöten i form av öppet hus/drop-in, kommer att hållas vid tre tillfällen under samrådet:

  • Torsdagen den 27 juni, Bygdegården, Östra Husby. 17.00–19.00
  • Tisdagen den 13 augusti, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. 17.00–19.00
  • Torsdagen den 15 augusti. Folkets Hus, Åby.17.00–19.00

Synpunkter

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 23 augusti 2024.

Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Vid synpunkt via e-post skriv in ärendenummer KS 2024/0303 i e-postens ämne. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Ärende KS 2024/0303
Samhällsbyggnadskontoret, ekologisk hållbarhet,
601 81 Norrköping

eller samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se .
Skriv KS 2024/0303 i e-postens ämne.

Läsanvisning för vattentjänstplanen

Vattentjänstplanen för Norrköpings kommun innehåller följande delar: Inledning, Lagar och riktlinjer, Organisation och ansvar, VA-försörjning inom nuvarande verksamhetsområde, VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde, Klimatrelaterade händelser och Undersökning om betydande miljöpåverkan. Till vattentjänstplanen finns även bilagorna, Åtgärdsförslagslista, VA-utbyggnadsplan, VA-bevakningslista, VA-utredningslista och Miljökonsekvensbeskrivning. Läsanvisningen innehåller en kort förklaring om de olika delarna och en beskrivning av vattentjänstplanens struktur.

Inledning

Inledningen beskriver vad en vattentjänstplan är, planens syfte, hur planen är uppbyggd, målgrupp och avgränsningar samt hur framtagning, uppföljning och revidering av planen planeras att ske.

Lagar och riktlinjer

I denna del beskrivs vattentjänsteplanens koppling till ett antal lagstiftningar som bedömts mest relevanta för hantering av kommunens vattenfrågor. I avsnittet beskrivs även bestämmelser och kommunala riktlinjer som påverkar vattentjänstplanen.

Organisation och ansvar

Här beskrivs kommunens organisation och ansvar för olika vattenfrågor. I denna del beskriv även den enskildas ansvar.

VA-försörjning inom nuvarande verksamhetsområde

De områden där det finns allmänna vattenförsörjning kallas verksamhetsområde. I denna del beskrivs hur den allmänna vattenförsörjningen fungera idag samt vilka behov som finns av förändringar för att långsiktigt säkra kommunens VA-försörjning. I avsnittet ges också förslag på åtgärder som behöver göras för att möta dagens och framtidens behov.

VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde

I detta avsnitt beskrivs vilka behov som finns för att långsiktigt säkra en fungerande VA-försörjning i områden som idag inte ingår i verksamhetsområdet. Avsnittet beskriver var det finns behov i befintlig samlad bebyggelse och hur VA-försörjningen ska säkras vid exploatering.

Klimatrelaterade händelser och undersökning om betydande miljöpåverkan

Klimatrelaterade händelser är risker för översvämningar, torka, ras, skred och erosion som uppstår till följd av klimatförhållanden. I denna del beskrivs hur dagens VA-anläggning fungerar vid olika klimatrelaterade händelser och var det finns risk att anläggningarnas funktion påverkas. Analys har gjorts av de klimatrelaterade händelserna en extrem regnhändelse, höga nivåer i sjöar, vattendrag och hav samt vid ras, skred och erosion. Åtgärder har sedan föreslagits för att minska effekten vid en extrem väderhändelse.

Bilaga 1. 1 Åtgärdsförslagslista

I denna bilaga presenteras förslag på åtgärder som skulle bidra till att långsiktigt säkra funktionen på den allmänna VA-anläggningen.

Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan

Kommunens förslag till VA-utbyggnadsplan ersätter det vi idag kallar VA-plan. VA-utbyggnadsplanen beskriver områden där kommunen konstaterat att det finns behov av allmänna vattentjänster. Planen är tidsatt under en tolvårsperiod och visar vilka områden som planeras byggas ut och i vilken ordning. I planen finns även ett antal områden som har behov men bedöms byggas ut i ett längre tidsperspektiv än den framtagna tolvårsplanen. Planen är ett arbetsdokument och förändringar i planen kan komma att ske.

Bilaga 3. VA-bevakningslista

VA-bevakningslistan visar områden där kommunen har bedömt att det inte finns behov av allmänna vattentjänster. Vattentjänsteplanen ska revideras vart fjärde år och i samband med det ska de områden som står i VA-bevakningslistan ses över för att se om förhållandena som legat till grund för bedömningen har ändrats.

Bilaga 4. VA-utredningslista

VA-utredningslistan beskriver områden där kommunen konstaterat att det eventuellt finns behov av allmänna vattentjänster men där fortsatta utredningar behöver göras innan en slutlig bedömning kan göras.

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning

Vid framtagande av planer som krävs i lag eller annan författning ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Vid undersökning om betydande miljöpåverkan för Norrköpings vattentjänstplan bedömdes det att planens åtgärder kan leda till betydande miljöpåverkan. Kommunen har därför tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning för att visa hur planen påverkar miljön och vilken hänsyn som ska tas vid genomförandet.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping