Glädjande besked för byggandet av ny Femöresbro

Publicerad

Foto: Norrköpings kommun

Länsstyrelsen i Östergötland har gett klartecken för Femöresbrons angöring inom byggnadsminnesområdet. Därmed tas ett stort kliv mot att få en ny bro på plats.

Femöresbron över Motala ström är en viktig länk för alla som promenerar, joggar och njuter av de lummiga Åbackarna. I september 2016 stängdes bron av på grund av rostangrepp, och vidare undersökningar visade att bron inte gick att reparera utan behöver bytas ut.

Miljön runt bron är kulturhistoriskt viktig och klassad som byggnadsminnes-område, vilket komplicerat arbetet med att ta fram en ny bro. Inte minst ska den intilliggande Brovaktarstugan värnas, vilket påverkar angöringen av bron på den norra sidan. Detta har medfört att processen för att bygga en ny bro blivit utdragen med flera rättsliga turer.

Enligt länsstyrelsens beslut från den 20 januari 2023 har Norrköpings kommun fått tillstånd att göra ändringar i byggnadsminnesområdet för att kunna angöra bron. Länsstyrelsen har prövat två olika saker: dels hur det norra brofästet påverkar byggnadsminnesområdet och Brovaktarstugan, samt dels hur strandskoningen längs vattnet, som är att likställa med ett fornminne, påverkas av åtgärderna för den nya bron.

– Det här är ett oerhört glädjande besked! Detta betyder att vi kan accelerera arbetet med att få en ny Femöresbro på plats. Bron är viktig för oss Norrköpingsbor och vi är lättade över att kunna få fart i arbetet igen, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under handläggningstiden har kommunen fortsatt arbetet med att ta fram ett förslag på utformning och gestaltning av bron. Uppdraget har varit att konstruera och utforma en bro som både är lik den gamla bron och hanterar platsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Målet är att den nya bron ska ta vara på Femöresbrons viktigaste karaktärsdrag, om än i en modern tappning. Bron ska också vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer.

– Våra broar i staden är viktiga och det är många Norrköpingsbor som engagerat sig i Femöresbron. Jag vill passa på att tacka för alla synpunkter som lämnats, det har varit värdefullt, säger Reidar Svedahl (L) samhällsplaneringsnämndens ordförande.

Med klartecknet från länsstyrelsen läggs nu sista handen vid förslaget på den nya bron som kommer att offentliggöras i närtid.

Nästa steg är att politikerna i samhällsplaneringsnämnden fattar beslut om att gå vidare i processen och starta detaljprojekteringen av den nya bron. Ärendet beräknas behandlas vid nämndens sammanträde den 22 februari. Utifrån nuvarande planeringsförutsättningar kan den nya bron börja användas sommaren 2024.