Övertagande av vägföreningar utreds under våren

Publicerad

Kan kommunen ta över huvudmannaskapet i några utpekade vägföreningar? Och finns det i sådana fall möjlighet att ta över driften på allmän plats i dessa föreningar innan det formella övertagandet är genomfört? Det är huvudfrågorna i den utredning som genomförs under våren.

Utredningsarbetet leds av samhällsbyggnadskontoret tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från alla politiska partier som sitter i kommunfullmäktige. I uppdraget ingår att presentera ett underlag för beslut till kommunfullmäktige senare under året.

Frågorna som kommer att utredas är:

  • Hur ser möjligheterna ut för att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för allmän plats i hela eller delar av ett antal större vägföreningar? Dessa vägföreningar är i översiktsplanen definierade som utvecklingsorter eller har på annat sätt pekats ut då kommunen i dessa geografiska zoner har ett väsentligt intresse av att ha rådighet över allmän plats och kunna utveckla infrastruktur.
  • Hur ska drift i form av underhåll av vägar, grönytor och parker säkerställas under tiden fram till ett övertagande? Detta gäller de utpekade områden som är aktuella för ett övertagande enligt punkt 1 ovan.

En juridisk process över flera år

Utredningen är ett första steg i en lång process. Förutsatt att det fattas ett politiskt beslut om övertagande av huvudmannaskap för allmän plats, återstår en juridisk process som involverar såväl vägföreningen, flera olika enheter inom kommunens verksamhet samt Lantmäterimyndigheten. Ett övertagande kommer att ta flera år att genomföra.

För att kommunen ska kunna överta huvudmannaskapet behöver oftast en ny detaljplan tas fram alternativt ändra i den befintliga detaljplanen. Vägföreningarna har idag genom detaljplan och anläggningsbeslut från Lantmäteriet ansvar för den allmänna platsen i form av exempelvis vägar och grönområden.

Vägföreningens vägar och grönområden ska besiktigas och eventuella upprustningar genomföras. För att kommunen efter ett övertagande ska kunna sköta driften behöver vägar och grönområden mätas in och skötsel upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling. Slutligen, när vägföreningen inte längre har något område att förvalta, ska en ny förrättning ske hos Lantmäterimyndigheten för att upplösa vägföreningen.

Frågan om kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats har behandlats tidigare i Norrköpings kommun. Bland annat har kommunen övertagit huvudmannaskapet för allmän plats från Norsholms vägförening. Detta projekt pågick mellan 2014–2018.

Nya bidragssystemet har vunnit laga kraft

2021 beslutades ett nytt bidragssystem som i februari 2023 vunnit laga kraft. Bidragssystemet består av tre delar och i dagarna har utbetalningarna för 2022 av bidragsdelarna 1 och 2 betalats ut. Dess bidragsdelar ska avser underhåll av vägar.

I samband med att utredningen om ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap genomförs, kommer utvecklingsbidraget (bidragsdel 3) för de utpekade vägföreningarna att ses över. Även det så kallade omställningbidraget kommer utredas för att se om dessa, för vissa större föreningar, kan växlas till bidrag genom skötsel.

Mer information om vägföreningar