Förslag på förändringar inom förskola och skola för att stärka kärnverksamheten

På grund av minskade barn och elevantal samt ökade lokalkostnader föreslås sammanslagningar av verksamheter och avyttringar av lokaler inom förskola och skola. Det är nödvändigt för att stärka kärnverksamheten och möjliggöra för fler elever att möta behörig personal samtidigt som Utbildningsnämndens långsiktiga ekonomi stärks.

Norrköping står, liksom många andra kommuner i Sverige, inför ett minskat barn – och elevantal nu och de närmsta åren. Generellt finns det idag fler platser i kommunen som helhet än det finns förskolebarn och elever vilket har lett till att det finns en överkapacitet.

Utbildningskontoret har under en tid analyserat förutsättningar och inventerat vart det finns lediga platser idag och framåt. Analysen ligger till grund för det förslag som ska upp i utbildningsnämnden den 30 maj.

– Vi har idag fler platser inom förskolan och skolan än vad nuvarande och kommande årskullar behöver, och därför behöver vi slå samman verksamheter och gå ur lokaler. Vårt mål är att det leder till lägre lokalkostnader, färre tomma stolar och ökad andel behöriga lärare och pedagoger, säger Ingrid Cassel (M), ordförande utbildningsnämnden.

Det övergripande målet med föreslagna förändringar är att verksamheten ska säkra ett effektivt lokalanvändande över tid för att värna behörig personal. Lokalkostnader har blivit en allt större andel av Utbildningsnämndens totala budget samtidigt som elevunderlaget minskat.

– Förslagen på förändringar är helt nödvändiga att genomföra. Kommunens samlade resurser i form av våra gemensamma skattemedel ska gå till det som är viktigast för att barn och ungdomar ska nå uppsatta kunskapsmål – behörig personal. Ett helhetsgrepp kring lokaler och verksamhet leder på sikt till bättre resultat i våra skolor, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Flertalet av förändringarna föreslås träda i kraft först under 2024 vilket då ger goda möjligheter för alla inblandade att förbereda för en konstruktiv övergång för barn och elever.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede och vill vara öppna och transparenta med vad som sker. Jag förstår att den här informationen kan skapa frågor, och vår intention är att göra eventuella förändringar så bra som möjligt för alla som kan bli berörda. Vi kommer så långt det är möjligt vid förändringar arbeta för att hålla ihop barngrupper, klasser, erbjuda strukturerade skolval och göra personalen delaktig i processen. Information kommer ges löpande så att man känner sig trygg med utvecklingen framåt, säger Ingrid Cassel.

  •  

Förslag på förändringar till 30 maj:

  • Strandgårdens förskola avvecklas sommaren 2023 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Sadelmakarens förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Muskötens förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Dragspelets förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.z
  • Gullvivans förskola avvecklas verksamhetsåret 2024/2025 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Klockaretorpsskolans grundskola avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Folkparksskolan avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Rambodalsskolan avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.