Kommunen öppnar upp för att ta över allmän mark från vägföreningar

Publicerad

Vid kommunfullmäktiges möte den 28 augusti beslutades att Norrköpings kommun ska göra det möjligt att helt eller delvis ta över allmän platsmark som vägar och lekparker från vägföreningar. Utgångspunkten för Norrköpings kommun är att det ska finnas en nytta för kommunen att ha större rådighet över områdets utveckling. Därför är kommunens utvecklingsorter utpekade i beslutet.

De utpekade utvecklingsorterna i nuvarande översiktsplan är Skärblacka, Kimstad/Norsholm, Åby/Jursla, Svärtinge, Krokek och Östra Husby. I beslutet framgår också vilka krav på standard som ställs på anläggningen som ska tas över – som exempelvis bärighetsklass på vägarna och dagvattenhantering.

– Vi har i dag beslutat om en modell för övertagande av vägföreningar som ska vara hållbar och långsiktig. Ett övertagande kommer inte vara villkorslöst för vägföreningens medlemmar men dagens beslut innebär betydligt lägre krav än tidigare modell för övertagande. Det ska också vara ett löpande erbjudande från Norrköpings kommuns sida – vill en vägförening utreda förutsättningar för övertagande om några år så ska det vara möjligt, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det finns inga lagstadgade krav på att kommuner ska ta över eller ge bidrag till vägföreningar. I Norrköping finns dock en bidragsmodell och frågan om övertagande har varit aktuell till och från i många år.

Att genomföra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän platsmark är ett omfattande arbete. Det rent juridiska övertagandet kan ske först efter att aktuella detaljplaner ändrats eller nya detaljplaner tagits fram för den allmänna platsmarken.

– Det här är en komplex process som kommer att ta tid att genomföra och där en konstruktiv samverkan mellan kommunen och vägföreningarna är nödvändig för framdrift, säger Ylva Persson, projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

Beslutet har föregåtts av en utredning som gjorts under våren med alla politiska partier representerade.

Dagens beslut i kommunfullmäktige omfattar också principer för hur kostnaderna ska fördelas mellan vägföreningen och dess medlemmar samt kommunen.

  • Kommunen bekostar detaljplanearbete, förrättningskostnader och övriga administrativa kostnader kopplat till övertagandeprocessen.
  • Vägföreningen utför och bekostar förbättringar för att uppfylla standardkraven. Alternativt genomför kommunen motsvarande åtgärder och finansierar det genom uttag av gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen.
  • Kostnaden för den tekniska utredningen under analys- och utredningsfasen delar kommunen och vägföreningen lika på.

Norrköpings kommun kommer så långt som möjligt eftersträva att vägföreningarna kan ta del av väl underbyggda kostnadsuppskattningar innan olika steg i processen inleds.

Artikeln är uppdaterad 29 augusti 2023