Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Förskolan fortsätter sin anpassning till en förändrad befolkningsutveckling

Under utbildningsnämndens sammanträde, onsdag den 15 maj, ges information om det fortsatta arbetet med att anpassa förskolans organisation till en betydligt lägre befolkningsprognos än vad Norrköping haft fram till 2023. Utbildningsnämnden genomför tillsammans med utbildningskontoret ett strategiskt arbete som syftar till att upprätthålla och stärka kvalitén inom förskolan genom effektivt lokalutnyttjande och förtätande av befintlig kompetens.

Publicerad

  • Förskolan är första steget på det livslånga lärandet och vi ska ha bra förskolor i Norrköping. Jag förstår att familjer med barn i förskolan kan känna en oro när vi sedan en tid tillbaka pratar mycket om organisation och inte lika mycket om verksamhetens innehåll. Därför prioriteras behöriga pedagoger framför lokaler. Det är så vi ökar den pedagogiska behörigheten i våra förskolor, säger Ingrid Cassel (M), ordförande utbildningsnämnden.
  • Sedan 2019 har vikande barnkullar resulterat i 32 beslut om avvecklade förskolenheter, men det finns trots detta en överkapacitet. Statistik visar att 2023 föddes det lägsta antalet barn i Norrköping på mycket länge. Detta tillsammans med historiskt låga fruktsamhetsnivåer (födda barn/kvinna) gör fortsatta anpassningar nödvändiga.

Vi kommer kunna ta hand om de barn som berörs av kommande beslut på ett tryggt sätt. Genom att vi redan nu berättar om det arbete som pågår kan föräldrarna i god tid göra medvetna val. Vår målsättning är att anpassningarna ska genomföras på ett hållbart sätt och ske succesivt, men det finns en ekonomisk realitet att förhålla sig till. Lägre antal barn innebär lägre ekonomisk ram för förskolan, säger Ingrid Cassel.

Det kommer inte fattas några beslut om avvecklingar vid sammanträdet utan det ges en bred information till hela Utbildningsnämnden. Syftet är att skapa förståelse och delaktighet för både politik och allmänhet.

Det har gjorts en grundläggande analys av kapacitet och barnkullar och förslag på anpassningar berör olika geografiska områden. Kartläggningen visar också att samtliga anpassningar innebär att berörda familjer kommer kunna beredas plats på en närliggande förskola, säger Ingrid Cassel.

Om alla anpassningar som beskrivs i underlaget till Utbildningsnämnden genomförs kommer det hösten 2025 finnas cirka 7400 platser inom förskolan och prognosen visar 6900 antal barn i de kommunala förskolorna. Det vill säga fortfarande många lediga platser i de kommunala förskolorna.

Utbildningsnämnden planerar att fatta beslut om anpassning av förskolans organisation onsdag den 12 juni.

De förskolor som är aktuella i förslaget är:

  • Kaffebacken
  • Enbäret
  • Lokatten
  • Simonstorp
  • Trombonen
  • Villa Eken
  • Önskeringen
  • Önskestjärnan