Arbetet i nya brottsförebyggande enheten är igång

Norrköpings kommuns brottsförebyggande arbete har förstärkts med en ny enhet på socialkontoret, enheten för social brottsprevention. Här arbetar förebyggare, koordinatorer för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och SIG (social insatsgrupp).

Publicerad

Enheten för social brottsprevention startade 1 juni som en del i att långsiktigt kunna möta kravet på en förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst i enlighet med den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025. Förändringen innebär att flera brottsförebyggande kompetenser inom socialkontoret har samlats och arbetar brett över alla kommunens verksamheter.

Enhetens uppdrag är att förebygga kriminalitet, bryta en brottslig utveckling och att motverka återfall i brott. Arbetet fokuserar på sociala åtgärder som påverkar attityder och beteenden som enligt forskning minskar människors benägenhet att begå brott. Målet med arbetet är att upptäcka, ingripa och erbjuda stöd så tidigt som möjligt i en persons liv eller i början av problemutveckling för att förebygga eller minska negativa konsekvenser. Insatserna sker både via bistånd och på service.

I enheten ingår:

Förebyggarteamet

En vidareutveckling av uppsökande teamet som genom den nya enheten för social brottsprevention får ett utökat uppdrag. I förebyggarteamet arbetar förebyggare och deras uppdrag innefattar:

  • uppsökande och trygghetsskapande insatser riktat mot ungdomsmiljöer och mot särskilda riskgrupper
  • planering av och medverkande på plats under riskevenemang
  • stödinsatser individuellt och i grupp till barn, ungdomar och vuxna utan föregående biståndsprövning
  • brottsförebyggande föräldraskapsstöd
  • genomförande av informationsinsatser inom det brottsförebyggande området till exempelvis skolor
  • stödinsatser med fokus på vägledning till meningsfull fritid
  • stödinsatser med fokus på vägledning till en närvarande och fungerande skolgång

SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)

En samverkansform där skola, socialtjänst, polis och fritid gemensamt arbetar för att stärka skyddsfaktorer för att förhindra att barn och unga hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende eller riskbruk. En viktig komponent i SSPF är möjligheten att dela information mellan de medverkande aktörerna, vilket möjliggörs genom samtycke från vårdnadshavare. Efter avslutad SSPF är målsättningen att skolnärvaron ska ha ökat, förekomsten hos polisen ska ha minskat samt att oron för barnet/den unge ska ha minskat.

SIG (social insatsgrupp)

En samverkansform som riktar sig till personer med hög risk för fortsatt kriminalitet och annat allvarligt normbrytande beteende. Kärnan i SIG är insatser och samordnat stöd från viktiga aktörer i syfte att motverka återfall i brott. Socialtjänsten, polisen och frivården finns alltid med och andra aktörer kan också delta beroende på vilka behov som finns. SIG utgör idag kommunens avhopparverksamhet.