Beslut om fortsatt anpassning av förskolans organisation

Onsdag 12 juni fattade utbildningsnämnden beslut om avveckling av åtta förskolor. Beslutet grundar sig i det pågående arbetet att anpassa organisationen till befolkningsunderlaget med färre barn- och elever jämfört med tidigare och ett minskat behov av förskola.

Publicerad

Norrköping har färre barn och elever och därför pågår ett arbete att anpassa organisationen till befolkningsunderlaget. Utbildningsnämnden har riktningen att prioritera behöriga pedagoger framför lokaler och förtäta kompetensen. Därför har nämnden fattat beslut om att gå ur och avveckla åtta förskolor.

Det är såklart tråkigt att de här besluten behöver tas men det vore fel att inte agera på läget som vi har med färre barn. Utbildningskontoret har gjort en analys och tittat på hur kapacitet och antal barn ser ut i Norrköpings olika områden. Även om det generellt är färre barn så ser vi också att behovet av förskola ser olika ut beroende på vilket område man tittar på. I vissa områden är behovet större än i andra områden. De förskolor som nämnden nu tagit beslut om är små, har verksamhet i inhyrda lokaler och finns i områden med ett lägre behov och där det också finns fler förskolor. Alla berörda familjer kommer därför få plats på en närliggande förskola, säger Ingrid Cassel (M), utbildningsnämndens ordförande.

Avvecklingarna ska genomföras under 2025-2026. Bedömningen är att det, trots anpassningar, kommer att finnas lediga platser inom förskolan hösten 2025. Befolkningsprognosen visar på 6900 inskrivna barn i kommunala förskolor. Antalet platser uppgår till cirka 7400.

Nu startar ett arbete för att genomföra avvecklingarna. Kommunen har en process för intern rörlighet och den kommer förskolorna följa när man arbetar med avvecklingen. I korthet innebär den att man ser över ny organisation och samverkar den med lokala fackliga parter. Tillsammans med dem gör vi även riskbedömningar så att avvecklingarna sker avvägt och genomtänkt för att ta tillvara på den kompetens som finns i berörda personalgrupper, säger Jonas Eriksson, utbildningsdirektör.

Förskolor som berörs och tidpunkt för avveckling

Senast januari 2025

  • Simonstorp

Senast sommaren 2025

  • Kaffebacken
  • Enbäret
  • Lokatten
  • Trombonen
  • Villa Eken
  • Önskeringen

Senast sommaren 2026

  • Önskestjärnan