400 nya lägenheter i Ektorp

Publicerad

I kvarteret Kedjan i Ektorp planeras det att byggas runt 400 nya lägenheter, två parkeringshus, en förskola och ett vårdboende. Nu är detlajplanen ute på granskning.

Bild nytt hus möter befintligt

2017 genomfördes ett samråd om en ny detaljplan för kvarteret Kedjan och kommunen tog emot flera åsikter om planerna. Nu är planen omarbetad till ett nytt förslag och detlajplanen går in i granskningskede vilket är det sista steget innan detaljplanen antas av politiken. I det nya förslaget är det mycket färre nya lägenheter och den planerade bebyggelsen ligger nu i huvudsak utanför de befintliga husen.

I området planeras det att byggas runt 400 nya lägenheter, två parkeringshus, en skola och ett vårdboende. I och med byggandet av nya bostäder planeras parken i området att rustas upp.

Visionsbild över en park

Visionsbild för hur parken i kvarteret kan utformas.

Den nya bebyggelsen kommer att placeras på dagens parkeringsytor och ut mot gatorna. På ytorna mellan de nya husen och de gamla husen skapas nya trevliga innergårdar. Parkeringsbehovet kommer att fyllas av två parkeringshus i varsin ända av området.

Den befintliga skolbyggnaden kommer ersättas med en förskola på samma plats. Längs med Idrottsgatan planeras det för ett vårdboende.
Parken i hjärtat av kvarteret kommer att bevaras och utvecklas.

Gatuparkeringen på de omgivande gatorna kommer att tas bort, bilgatan blir smalare medan gång- och cykelväg får mer plats. Nya träd kommer också att planteras tillsammans med annan grön växtlighet.

Illustrationsplan kv Kedjan Ektorp

Ta del av hela detaljplanen här och få mer information om hur du kan lämna synpunkter.