Förslag kring angörningen av nya Femöresbrons norra brofäste skickas in för prövning

Publicerad

Nu skickar Norrköpings kommun in ett nytt förslag om Femöresbrons angöring vid Brovaktarstugan för prövning av länsstyrelsen. Det nya förslaget har anpassats efter den kritik länsstyrelsen riktat mot det tidigare.

– Efter att länsstyrelsen sade nej till vårt tidigare förslag och den rättsliga prövningen inleddes har vi jobbat med två parallella processer. En utifrån att vi skulle få rätt i domstolarna en utifrån att vi skulle få nej. När det blev det senare så har tittat på den kritik som länsstyrelsen har och utarbetat ett förslag som tar hänsyn till det, säger Markus Åkerman (C).

Länsstyrelsen sade nej till Norrköping kommuns förslag till ny bro eftersom det bland annat innebar att Brovaktarstugan, som ingår ibyggnadsminnet Himmelstalunds herrgård och brunnsmiljö, behövde flyttas från sin nuvarande plats.

Kommunen fick efter överklagan rätt i förvaltningsrätten men kammarrätten gick senare på länsstyrelsens linje. För att ärendet inte skulle dra ut ytterligare på tiden valde Norrköpings kommun att inte överklaga kammarrättens dom utan att istället jobba vidare med det alternativa förslaget.

– Om vi hade överklagat hade processen dragit ut ytterligare och det vill vi inte. Det förslag som har tagits fram möter upp länsstyrelsens synpunkter på ett bra sätt och nu hoppas vi, och tror, att den prövning som inleds av länsstyrelsen ska resultera i att vi kan gå vidare i projektet, så att en ny bro kan komma på plats så fort som möjligt, säger tekniska nämndens ordförande Markus Åkerman (C).

Det förslag om brofästen som nu skickas in till prövning gäller alltså brons angöring på norra sidan av strömmen. Placeringen och utformningen av denna är det som Länsstyrelsen tidigare sagt nej till eftersom det påverkar byggnadsminnet.

– Exakt hur själva bron ska gestaltas är inte riktigt klart utan där pågår fortfarande arbetet. Men det uppdrag vi har är att bygga en ny bro som är inspirerad av den gamla brons gestaltning samtidigt som den möter en del moderna krav på bland annat tillgänglighet för funktionsvarierade, säger Johan Smedner, enhetschef för infrastruktur på Norrköpings kommun.

Länsstyrelsen ska nu pröva två olika saker. Dels hur det norra brofästet påverkar byggnadsminnesområdet och Brovaktarstugan och dels hur strandskoningen längs vattnet, som är att likställa med ett fornminne, påverkas av åtgärderna för den nya bron. Parallellt med att kulturmiljöansökningarna går in till länsstyrelsen kommer även ett kompletterande samråd att hållas i frågan om vattenverksamhet för den nya bron, inför att ansökan om vattenverksamhet skickas in till mark- och miljödomstolen.

Hur lång tid processen kommer att ta är i nuläget svårt att säga.

– Vi hoppas naturligtvis på att prövningen går så fort som möjligt men vi vet inte exakt hur lång tid det kommer att ta. Det vi vet är att en vattendom brukar ta runt ett år. Om allt går som vi vill skulle en ny bro kunna stå klar under 2024, säger Markus Åkerman (C).