Kuolinpesäilmoitus

Erityisissä tapauksissa kunta voi tarjota apua ja taloudellista tukea kuolemantapauksessa.

Kuolinpesäilmoitus voi korvata perunkirjoituksen

Henkilön kuoltua on tehtävä perunkirjoitus (bouppteckning) vainajan omaisuudesta. Mikäli kuolinpesän (dödsbo) varat riittävät ainoastaan hautauskustannuksiin ja muihin kuolemantapaukseen liittyviin kuluihin (esim. hautakiveen ja vuokraan), voidaan erityisissä tapauksissa laatia kuolinpesäilmoitus (dödsboanmälan) perunkirjoituksen asemesta.

Kuolinpesäilmoitus on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta kuolemantapauksen jälkeen. Ota yhteys taloudellisen avun (ekonomiskt bistånd) sosiaalisihteeriin.

Kuka hoitaa kuolinpesää?

Kuolinpesän osakkailla (dödsbodelägarna), joita useimmiten ovat kuolleen lähiomaiset, on yhteinen vastuu kuolinpesästä. Mikäli kuolinpesässä on varoja, mutta ei osakkaita, on Yleinen perintörahasto (Allmänna arvsfonden) kuolinpesän osakas. Mikäli kuolinpesä on varaton ja Yleinen perintörahasto sen osakas, on kunnan Sosiaalitoimiston vastuulla, rahastolta saadulla valtakirjalla, hoitaa ja lakkauttaa kuolinpesä.

Hautaus

Vainajan lähiomaiset ovat ensi sijassa vastuussa hautauksen toimittamisesta. Mikäli lähiomaisia ei ole, Sosiaalitoimisto tilaa hautajaiset hautaustoimistolta. Sosiaalitoimistolla on oikeus saada tästä korvaus kuolinpesältä.

Taloudellista tukea hautauskustannuksiin

Kuolinpesän varat on ensi kädessä käytettävä hautauskuluihin. Mikäli kuolinpesältä puuttuu varat, osittain tai kokonaan, voi sillä olla oikeus taloudelliseen apuun hautauskulujen ja hautakivikustannusten peittämiseksi.

Kunnassa voimassa olevien säännösten mukaan hautauskustannusavustusta myönnetään enintään summalla, joka vastaa 50% ns hintaperusmäärästä (prisbasbelopp). Myönnetyn avustuksen määrästä vähennetään aina kuolinpesän omat varat.

Jälkeen elävä puoliso/avopuoliso

Mikäli jälkeen elävän taloudellinen tilanne vaikeutuu kuolemantapauksen johdosta, voi kääntyä kuolinpesäilmoituksen käsittelijän (handläggare) puoleen mahdollisen taloudellisen tuen saamiseksi.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi