Asuminen

Toimintarajoitteisten asuminen (boende för personer med funktionsnedsättningar)

Erityisasuntolat (särskilda boenden) on ryhmäasuntojen (gruppbostäder), sairaskotien (sjukhem) ja toimintarajoitteisten palveluasuntojen (servicebostäder för personer med funktionsnedsättningar) yhteisnimitys. Kunnalla on koko joukko erityisasuntoja eri toimintarajoiteryhmille.

Kehitysvammaisille ja/tai autistisille on perinteisiä ryhmäasuntoja ja palveluasuntoja eri puolilla kuntaa. Psyykkisesti toimintaesteisille on myös erilaisia ryhmäasuntojen muotoja ja palveluasuntoja. Tälle ryhmälle on myös erityinen kuntoutusasuntola (rehabiliteringsboende), joka on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille kuntoutusta tarvitseville. Myös fyysisesti toimintaesteisille (usein aikuisena saadun vamman tai sairauden seurauksena) on ryhmäasuntoja ja sairaskoteja.

Erityisen asumismuodon anominen
Erityisen asumismuodon asumispaikka haetaan hoito- ja hoivatoimiston vastaanottoryhmältä (vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp). Sieltä saa myös lisätietoja eri asumismuodoista.

Erityisasunnot ulkopaikkakuntalaisille
Myös muissa kunnissa asuvat voivat anoa erityisasuntoa Norrköpingistä. Tarkoitukseen on erityinen lomake.

Asumisen tukeminen
  • Psyykkisesti toimintarajoitteinen voi myös saada kotiapua ja apua päivittäisistä toimista selviämisen harjoitteluun. Tätä apua saa asumistukiryhmiltä (boendestödsgrupper).
  • Asumistukea on neuropsykiatrian potilaille, lievästi kehitysvammaisille ja sosiaalipsykiatrian piiriin kuuluville.

Neuropsykiatria
Kristinagatan 57
Johtaja: Sandra Persson, puh. 011- 15 15 91

Lievästi kehitysvammaiset
Tunnbindaregatan 37C
Johtaja: Ingrid Sonesson, puh. 011- 15 20 81

Sosiaalipsykiatria
Generalsgatan 51
Johtaja: Eva Lindblom, puh. 011- 15 28 88

Ota yhteys hoito- ja hoivatoimiston vastaanottoryhmään saadaksesi tietoja eri asumismuodoista, puh. 011-15 27 37. Yhteydenpito tapahtuu ruotsiksi.

Mikäli jollakulla on tarvetta päästä pois kotoa lyhyeksi ajaksi, on mahdollisuus lyhytaikaiseen kodin ulkopuolella oleskeluun. Tällainen lyhytaikainen kodin ulkopuolinen oleskelu voi olla esim. ns tukiperhe (stödfamilj) tai mahdollisuus osallistua viikonloppu- tai lomaleirille. Kodin ulkopuolinen lyhytaikaisoleskelu on eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta säädetyn lain (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) määrittelemä tukitoimi, jonka tarkoitus on sekä helpottaa tavanomaisen tukijan ja avustajan työtä että tarjota toiminnanvajavuudesta kärsiville virkistystä ja ympäristönvaihdosta.

Ota yhteys hoito- ja hoivatoimiston vastaanottoryhmään (mottagningsgrupp) saadaksesi lisätietoja lyhytaikaisoleskelusta kodin ulkopuolella, puh. 011-15 27 37.

Joskus ihmisen on hyvä asua poissa kotoa jonkin aikaa. Kysymys voi olla tilapäisestä sairaudesta, omaisten työtaakan keventämisestä tai muista seikoista.

Tällaisen avun tarvitsijat voivat saada apua kahdella tavalla: Joko asumalla lyhytaikaisasunnossa (korttidsboende) tai saamalla ns jaksottaishoitoa (växelvård), mikä tarkoittaa, että asuu säännöllisesti lyhytaikaisasunnossa.

Saattaa olla, että hakija pysyvää erityistä lyhytaikaisasuntoa odottaessaan asuu tilapäisessä lyhytaikaisasunnossa.

Lyhytaikaisasumisen tarkoitus on tarjota hakijalle huolenpitoa ja virikkeitä sekä keventää omaisten työtaakkaa.