Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Hur man överklagar beslut

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Det går att överklaga beslut som till exempel bygglov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur man gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum man fick beslutet.

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har man som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Lämna din överklagan till den nämnd eller kontor som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Efter att nämnden eller kontoret fått ditt överklagande, sker en kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid, innan det lämnas över till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten kan efter sin prövning upphäva nämndens eller kontorets beslut och komma fram till ett nytt.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Laglighetsprövning (kommunalbesvär) gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Förvaltningsrätten kan också avgöra om ett allmänt beslut följer lagen. Alla kommunmedborgare i Norrköping kan anmäla ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Anmälan ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits, det vill säga att ett meddelande om att beslutet tagits hängts upp på kommunens allmänna anslagstavla. Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätten är en så kallad förvaltningsdomstol. Dessa domstolar behandlar tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätten är första instans i en kedja där kammarrätt är andra och Högsta Förvaltningsdomstolen är högsta instans.

Överklaga till förvaltningsrätten