Så styrs Norrköpings kommun

Norrköpings kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder kommuninvånarna och fattar beslut om budget, kommunens mål, inriktning och kvalitet. De förtroendevalda fattar besluten inom kommunens politiska organ.

Norrköpings kommun har elva nämnder som bland annat ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamheten inom de budgetramar som bestäms av kommunfullmäktige. Kommunens verksamhet genomförs av förvaltningarna och de anställda i kommunen. De förtroendevalda ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten så att den uppfyller de krav som ställs.

I Norrköpings kommun finns ungefär 400 olika förtroendeuppdrag. Att ha ett förtroendeuppdrag kan exempelvis innebära att vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, i en nämnd eller i ett kommunalt bolag. Många förtroendevalda i Norrköpings kommun har flera förtroendeuppdrag.

Kommunens anställda genomför verksamheten

När de förtroendevalda har beslutat om verksamhetens inriktning tar kommunens anställda i förvaltningskontor och enheter ansvar för att genomföra uppdraget. Själva verksamheten, det vill säga servicen till kommuninvånarna, bedrivs på ungefär 200 enheter: till exempel skolor, förskolor, bibliotek, vårdboenden och fritidsgårdar. Dessutom handläggs ärenden och frågor som handlar om bygglov, detaljplaner, försörjningsstöd, planering av gator och trafik och mycket mer.

Förvaltningarna bedriver sin verksamhet självständigt enligt de uppdragsplaner och ekonomiska ramar som tilldelats verksamhetsnämnderna. De anställda ansvarar också för att arbeta fram underlag till de politiska besluten. Det kan exempelvis innebära att ta fram utredningar, rapporter eller uppföljningar som ligger till grund för framtida politiska beslut.

Den politiska ledningen

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ledningens uppgift är att fatta beslut om vilka mål som gäller för kommunens verksamhet, ta ställning i utvecklingsfrågor och ansvara för kommunens ekonomi och finanser.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ – kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige beslutar om mål för kommunens verksamhet och vilken inriktning verksamheten ska ha.

Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och de ekonomiska ramarna för nämndernas verksamhet. Genom ägardirektiv anger kommunfullmäktige också ramarna för de kommunala bolagens verksamhet.

Under mandatperioden 2022-2026 styrs kommunen ­genom ett samarbete mellan partierna Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, under namnet Borgerlig samverkan.

Sverigedemokraterna ingår i majoritetsunderlaget, och kommer samarbeta sakpolitiskt med Borgerlig samverkan.

Partier i opposition är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige har 85 ledamöter. Under mandatperioden 2022-2026 är fördelningen av ledamöterna följande: Moderaterna 21, Kristdemokraterna 5, Liberalerna 4, Sverigedemokraterna 15, Socialdemokraterna 25, Vänsterpartiet 8, Centerpartiet 4, Miljöpartiet 3.

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker, till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om annan sysselsättning. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Därutöver finns ytterligare fem kommunalråd med olika ansvarsområden. För mandatperioden 2022-2026 har kommunfullmäktige valt följande personer till kommunalråd:

 • Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande
 • Patrik Palm (M)
 • Eva-Britt Sjöberg (KD)
 • Tomas Tekmen (KD)
 • Monica Holtstad (L)
 • Christopher Jarnvall (SD)

Sju oppositionsråd företräder oppositionspartierna. För mandatperioden 2022-2026 har kommunfullmäktige valt följande personer till oppositionsråd:

 • Olle Vikmång (S)
 • Maria Sayeler Behnam (S)
 • Andreas Bohlin (S)
 • Christian Widlund (C)
 • Robert Nordman (MP)
Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping