Internationella nätverk

Unescos nätverk för kreativa städer (UNESCO Creative Cities Network)

Nätverket för kreativa städer grundandes 2004 för att stödja samarbete mellan städer vilka ser kreativitet som en strategisk faktor för arbetet för hållbar stadsutveckling. Nu ingår 180 städer från 72 länder i nätverket. Städerna har som gemensamt mål dels att ha kreativitet och kulturproduktion i centrum för sina utvecklingsplaner på lokal nivå och dels att samarbeta aktivt med varandra internationellt.

I nätverket arbetar städerna inom ett av 7 områden: hantverk och folklig konst, digitala konstnärliga uttryck (media arts), film, design, gastronomi, litteratur och musik. Norrköping, som togs upp i nätverket 2017, har ett fokus på musik.

Städerna utbyter erfarenheter av arbetet och utvecklar partnerskap både mellan städer och inom sitt eget land.

Målet för nätverket är att

- stärka alla delar i arbetet med kulturaktiviteter, produkter och tjänster: skapande, produktion, distribution och spridning
- utveckla samordnar för kreativt skapande och nya former för detta, och förbättra möjligheterna för konstnärer och andra kreatörer
- förbättra tillgång till och deltagande i kulturlivet, särskilt för marginaliserade och såbara grupper och personer
- integrera kultur och kreativitet i planeringen för hållbar utveckling

Nätverket är en av Unescos samarbetspartners och fungerar dels som en plattform för diskussion om vilken roll kreativiteten kan spela för hållbar utveckling men också som en plats för aktiviteter och nya idéer som del av genomförandet av Agenda 2030.

Läs mer om nätverket på Unescos hemsida.

 

EUniverCities Network

EUniverCities Network är ett europeiskt nätverk som lanserades 2012, där 14 medelstora städer och 15 universitet arbetar tillsammans (tandem) för att ge kunskapsstäder större synlighet i Europa. Syftet med nätverket är att utbyta och sprida kunskap, kompetens och erfarenhet om städers och universitets samarbete i Europa.

Norrköping ingår i nätverket tillsammans med Linköping och Linköpings universitet sedan 2012. Nätverket har sin grund i Horizon 2020 för smart och hållbar tillväxt och fäster stor vikt vid kunskap, innovation och teknik.

EUniverCities fokuserar på fem områden i samverkan mellan stad och universitet: Lokal och regional ekonomi, Internationalisering, Studenter och staden, Attraktivitet och marknadsföring, samt Teknik och samhälle.

Läs mer på EUniverCities webbplats

SERN

SERN (Sweden Emilia Romagna Network) är ett nätverk av svenska offentliga organisationer och italienska organisationer från regionen Emilia Romagna. Nätverket har som syfte att underlätta erfarenhetsutbyte och deltagande i olika EU-projekt.

SERN:s vision är att bidra till att skapa ett Europa för medborgarna samt bidra till att EU är ett område för fred, hållbar utveckling, demokrati och delaktighet, solidaritet och social integration. SERN arbetar även för att öka ”sina” medborgares livskvalitet och möjligheter att skapa ett gott liv.

Målet är att öka samarbetet mellan medlemmarna i nätverket, både mellan Italien och Sverige och mer generellt mellan norr och söder i EU. Ett annat mål är att främja och öka medborgarnas möjligheter att aktivt delta i olika samverkansprojekt.

Nätverket arbetar framförallt inom fem områden

  • Utbildning och lärande
  • Energi och miljö
  • Lokal och regional utveckling
  • Hälsa och välfärd
  • Social inkludering och migration

Läs mer på SERN:s webbplats

 

Nordic City Network

Nordic City Network är ett nätverk som har som syfte att samarbeta kring stadsutveckling och samhällsplanering när det gäller omställningen från industri- till kunskapsstäder. Nordic City Network är en plattform för idé- och kunskapsutbyte som innebär en möjlighet för Norrköping att utvecklas som en attraktiv kunskapsstad.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontaktcenter
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Sara Meyer

Kommunstyrelsens kontor